Visa allt om Ingemar Jutaren af Tågarp Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 132 153 14 310 19 800 19 516 14 572 17 346
Övrig omsättning 493 25 1 186 0 0 697
Rörelseresultat (EBIT) 21 966 -1 160 1 088 860 -410 -52
Resultat efter finansnetto 24 536 -1 251 1 219 788 -368 -17
Årets resultat 19 831 -1 062 887 515 -280 -24
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 860 3 952 4 141 1 582 2 196 2 644
Omsättningstillgångar 78 347 5 074 5 705 5 333 7 372 5 252
Tillgångar 100 207 9 026 9 846 6 915 9 568 7 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 818 3 381 4 493 3 655 3 192 3 528
Minoritetsintressen 5 762 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 186 439 651 343 331 463
Långfristiga skulder 3 545 1 156 1 445 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 896 4 050 3 257 2 916 6 044 3 904
Skulder och eget kapital 100 207 9 026 9 846 6 915 9 568 7 896
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 750 366 507 476 505 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 397 6 038 5 858 5 850 5 061 5 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 858 2 597 2 736 2 655 2 489 2 871
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 132 646 14 335 20 986 19 516 14 572 18 043
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 25 25 25 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 260 572 792 781 583 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 387 392 388 351 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 157 -471 1 474 1 370 243 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -27,73% 1,46% 33,93% -15,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,58% -12,09% 12,46% 13,45% -3,60% 0,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,64% -7,62% 6,20% 4,77% -2,36% 0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,28% 7,16% 12,36% 12,38% 9,11% 7,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,67% 37,46% 45,63% 52,86% 33,36% 44,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,12% 117,95% 175,16% 182,89% 121,97% 129,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 088 1 656 1 458 1 104 1 146 1 135 722 760 761 731
Övrig omsättning 1 3 335 46 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 555 306 119 -231 3 468 284 238 177 199
Resultat efter finansnetto 6 350 8 180 2 891 2 580 1 231 3 331 4 141 2 108 3 002 977
Årets resultat 5 922 8 180 2 891 2 580 3 098 3 000 4 000 2 075 3 085 1 074
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 267 12 141 12 698 12 167 10 175 10 798 6 993 7 178 7 366 7 442
Omsättningstillgångar 6 020 5 198 1 499 570 1 784 3 411 2 245 1 227 1 229 1 568
Tillgångar 19 286 17 339 14 198 12 737 11 959 14 209 9 238 8 405 8 595 9 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 023 9 940 4 760 4 869 5 289 5 191 5 191 4 191 4 116 3 031
Obeskattade reserver 2 478 2 050 2 050 2 050 2 050 580 249 108 75 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 545 4 265 4 985 3 165 3 525 3 945 2 410 3 160 3 200 3 440
Kortfristiga skulder 1 241 1 084 2 402 2 653 1 095 4 493 1 387 946 1 205 2 382
Skulder och eget kapital 19 286 17 339 14 198 12 737 11 959 14 209 9 238 8 405 8 595 9 011
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 267 - - - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 121 - - - 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 3 800 3 840 3 000 3 000 2 150 3 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Omsättning 2 089 1 659 1 793 1 150 1 146 1 135 722 760 761 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 656 1 458 1 104 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 200 107 150 128 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 113 864 632 303 517 703 469 426 341 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,09% 13,58% 32,07% -3,66% 0,97% 57,20% -5,00% -0,13% 4,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,41% 47,78% 21,06% 20,63% 10,73% 24,41% 46,37% 26,63% 36,96% 13,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 308,62% 500,24% 205,08% 238,04% 111,95% 305,55% 593,35% 294,47% 417,48% 164,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 228,88% 248,43% -61,93% -188,68% 60,12% -95,33% 118,84% 36,97% 3,15% -111,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,36% 66,55% 44,79% 50,78% 57,60% 39,72% 58,29% 50,87% 48,57% 34,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 485,09% 479,52% 62,41% 21,49% 162,92% 75,92% 161,86% 129,70% 101,99% 65,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!