Visa allt om Göingehem AB
Visa allt om Göingehem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 224 95 574 91 632 89 800 92 123 89 034 83 837 82 376 82 496 78 392
Övrig omsättning 1 948 1 600 2 679 1 034 1 845 1 739 1 764 9 685 782 798
Rörelseresultat (EBIT) 11 728 11 497 10 455 6 355 9 099 -5 146 -9 842 3 782 524 -1 114
Resultat efter finansnetto 8 841 8 680 6 012 1 661 21 631 -11 236 -14 594 -1 242 -6 288 -7 328
Årets resultat 6 903 6 734 4 290 1 845 21 469 -10 187 -14 594 -1 274 -4 762 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 364 453 343 983 318 312 241 720 225 543 226 271 232 351 236 784 242 397 248 454
Omsättningstillgångar 17 721 23 666 33 741 20 245 40 928 23 300 26 812 22 250 6 155 5 530
Tillgångar 382 174 367 649 352 053 261 965 266 471 249 571 259 163 259 034 248 552 253 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 285 68 382 61 648 55 557 53 713 32 244 42 431 57 026 58 300 63 062
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 281 934 272 658 261 459 180 794 184 004 188 719 192 770 178 715 168 110 172 505
Kortfristiga skulder 24 955 26 609 28 946 25 614 28 754 28 608 23 962 23 293 22 142 16 891
Skulder och eget kapital 382 174 367 649 352 053 261 965 266 471 249 571 259 163 259 034 248 552 253 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 926 809 882 863 88 822 605 487 702 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 8 715 7 073 7 711 8 298 7 040 6 862 7 285 7 000 6 940 6 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 967 3 951 4 153 4 413 3 939 4 024 4 090 3 840 4 302 4 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 172 97 174 94 311 90 834 93 968 90 773 85 601 92 061 83 278 79 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 21 22 22 21 21 23 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 271 4 551 4 363 4 082 4 187 4 240 3 992 3 582 3 300 3 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 563 607 617 539 558 602 492 478 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 487 21 959 21 351 15 510 18 363 6 755 -1 853 11 709 8 209 6 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,77% 4,30% 2,04% -2,52% 3,47% 6,20% 1,77% -0,15% 5,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,12% 3,18% 3,07% 2,55% 10,51% -1,85% -3,70% 1,57% 0,69% -0,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,13% 12,22% 11,80% 7,43% 30,41% -5,18% -11,44% 4,92% 2,08% -0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,36% -3,08% 5,23% -5,98% 13,21% -5,96% 3,40% -1,27% -19,38% -14,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,70% 18,60% 17,51% 21,21% 20,16% 12,92% 16,37% 22,01% 23,46% 25,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,72% 88,24% 115,52% 76,51% 138,97% 77,76% 107,64% 92,41% 22,27% 19,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...