Visa allt om Svenska rymdaktiebolaget
Visa allt om Svenska rymdaktiebolaget

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 934 857 990 746 988 638 841 808 863 432 840 170 855 877 934 136 994 222 669 164
Övrig omsättning 11 641 22 401 4 320 30 201 12 257 16 652 25 976 30 877 24 670 13 392
Rörelseresultat (EBIT) -13 962 14 423 4 638 30 668 29 386 26 428 -112 014 -178 672 13 674 -8 862
Resultat efter finansnetto -37 576 7 523 13 382 40 806 21 822 16 029 -112 155 33 944 -14 905 152 009
Årets resultat -46 970 -18 384 -3 565 33 945 10 723 7 689 -122 505 62 058 -23 428 143 403
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 725 017 793 904 750 500 657 555 527 687 534 669 498 997 628 739 662 947 338 378
Omsättningstillgångar 394 656 455 391 394 961 347 354 370 675 365 550 465 938 581 052 464 874 570 237
Tillgångar 1 119 673 1 249 295 1 145 461 1 004 909 898 362 900 219 964 935 1 209 791 1 127 821 908 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 186 490 428 495 117 503 084 446 228 437 475 436 457 574 828 527 532 544 336
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 941 2 183 0 30 309 12 053 0 61 623 110 579 0 0
Långfristiga skulder 354 677 477 794 359 789 268 965 159 892 166 771 135 116 229 097 304 224 73 772
Kortfristiga skulder 299 869 278 890 290 555 202 551 280 189 295 973 331 739 295 287 296 065 290 507
Skulder och eget kapital 1 119 673 1 249 295 1 145 461 1 004 909 898 362 900 219 964 935 1 209 791 1 127 821 908 615
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 15 672 17 474 20 686 17 785 17 302 16 730 16 708 18 420 13 593 6 097
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 337 436 348 470 339 360 314 844 306 811 306 029 325 187 327 638 313 640 248 165
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 98 081 107 423 127 520 104 080 116 080 88 111 128 229 133 713 109 364 90 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 946 498 1 013 147 992 958 872 009 875 689 856 822 881 853 965 013 1 018 892 682 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 465 536 498 533 577 602 636 659 643 555
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 010 1 848 1 985 1 579 1 496 1 396 1 346 1 418 1 546 1 206
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 014 924 975 796 770 724 725 719 731 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 609 106 333 77 652 96 633 93 394 87 600 43 624 -59 331 83 225 27 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,64% 0,21% 17,44% -2,50% 2,77% -1,84% -8,38% -6,04% 48,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,17% 1,24% 1,66% 4,47% 3,42% 3,22% -11,15% 4,35% 0,88% 17,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,41% 1,56% 1,92% 5,33% 3,56% 3,45% -12,57% 5,64% 1,00% 23,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,25% 97,95% 98,46% 97,50% 97,70% 96,42% 94,70% 95,24% 95,34%
Rörelsekapital/omsättning 10,14% 17,81% 10,56% 17,20% 10,48% 8,28% 15,68% 30,59% 16,98% 41,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,92% 39,26% 43,22% 50,06% 49,67% 48,60% 45,23% 47,51% 46,77% 59,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,96% 159,70% 132,53% 167,28% 128,26% 120,44% 138,49% 195,13% 155,60% 194,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 426 341 490 689 494 765 450 648 652 464 514 656 503 959 575 307 894 974 476 912
Övrig omsättning 10 047 20 647 3 508 6 285 12 722 17 102 23 190 27 690 22 812 11 257
Rörelseresultat (EBIT) -122 399 -25 375 -42 676 -14 162 1 348 11 850 -2 532 -101 795 46 933 4 911
Resultat efter finansnetto -119 422 -55 906 -9 738 10 510 -6 741 13 354 -126 817 41 916 161 081 36 304
Årets resultat -134 941 -75 061 -31 309 -1 904 -25 990 5 685 -121 833 52 661 148 699 24 699
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 714 948 731 240 712 697 654 348 567 554 566 393 531 917 570 642 618 702 347 763
Omsättningstillgångar 196 037 316 957 279 526 189 385 227 190 387 714 431 697 775 274 558 030 780 935
Tillgångar 910 985 1 048 197 992 223 843 733 794 744 954 107 963 614 1 345 916 1 176 732 1 128 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 815 249 962 324 601 362 402 360 010 387 598 384 884 516 071 485 177 337 282
Obeskattade reserver 168 250 139 750 115 040 86 090 65 630 48 960 43 160 61 507 50 422 47 540
Avsättningar (tkr) 4 966 0 0 17 313 12 053 0 58 300 109 110 0 0
Långfristiga skulder 347 461 467 071 354 291 268 804 150 713 146 848 103 649 101 753 215 412 0
Kortfristiga skulder 251 493 191 415 198 291 109 124 206 338 370 701 373 621 557 475 425 721 743 876
Skulder och eget kapital 910 985 1 048 197 992 223 843 733 794 744 954 107 963 614 1 345 916 1 176 732 1 128 698
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 883 4 580 4 272 4 125 3 722 5 891 3 042 3 084 2 957 2 846
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 124 352 139 861 143 816 144 812 152 438 152 392 177 544 185 658 193 433 178 825
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 67 168 74 588 88 916 70 144 88 734 71 629 108 877 115 736 96 155 80 861
Utdelning till aktieägare 2 017 0 0 10 075 3 250 0 0 10 173 813 0
Omsättning 436 388 511 336 498 273 456 933 665 186 531 758 527 149 602 997 917 786 488 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 199 244 207 260 293 324 354 386 404 381
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 142 2 011 2 390 1 733 2 227 1 588 1 424 1 490 2 215 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 011 926 1 076 780 820 741 768 748 755 707
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 186 12 953 -13 640 14 210 26 879 40 446 20 066 -79 057 69 542 27 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,11% -0,82% 9,79% -30,93% 26,78% 2,12% -12,40% -35,72% 87,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,19% 0,00% 0,22% 3,68% 1,68% 2,53% 1,10% 11,28% 16,63% 3,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,78% 0,01% 0,44% 6,89% 2,04% 4,70% 2,11% 26,40% 21,87% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,94% 99,87% 99,42% 98,93% 98,06% 94,81% 92,25% 94,80% 93,53%
Rörelsekapital/omsättning -13,01% 25,58% 16,42% 17,81% 3,20% 3,31% 11,52% 37,86% 14,78% 7,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,64% 34,25% 41,76% 50,91% 51,74% 44,41% 43,24% 41,71% 44,39% 32,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,81% 163,82% 139,12% 170,09% 107,61% 63,02% 77,03% 84,47% 82,66% 61,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...