Visa allt om Jan Olof Fherm Dumper Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 9 475 9 242 8 245 10 338 13 609 14 944 15 454 17 328 22 171 22 580
Övrig omsättning 2 050 2 269 1 561 3 085 1 375 2 494 2 094 1 237 1 323 1 408
Rörelseresultat (EBIT) 1 111 157 -660 620 303 2 342 510 795 755 686
Resultat efter finansnetto 1 111 158 -660 617 304 2 344 537 861 950 786
Årets resultat 3 061 1 200 1 946 2 055 1 751 3 308 1 956 2 027 2 246 2 220
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 844 27 616 23 757 23 231 25 946 22 372 13 257 14 331 17 630 20 858
Omsättningstillgångar 24 133 22 397 25 017 25 804 21 642 24 270 30 066 28 121 25 925 23 610
Tillgångar 51 977 50 013 48 773 49 035 47 588 46 643 43 323 42 451 43 555 44 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 332 32 271 31 071 29 125 27 069 25 318 22 010 22 054 21 027 19 781
Obeskattade reserver 13 731 14 746 14 696 16 091 16 216 16 214 16 164 16 951 17 670 18 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 927 1 929 2 232 2 498 2 500 3 268 3 546 1 892 2 338 3 147
Kortfristiga skulder 988 1 068 775 1 323 1 803 1 842 1 603 1 555 2 521 2 850
Skulder och eget kapital 51 977 50 013 48 773 49 035 47 588 46 643 43 323 42 451 43 555 44 468
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 651 4 152 5 943 5 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 794 1 642 2 019 1 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 000 1 000
Omsättning 11 525 11 511 9 806 13 423 14 984 17 438 17 548 18 565 23 494 23 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 11 11 11 12 13 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 354 1 027 916 940 1 237 1 359 1 288 1 333 1 386 1 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 511 524 512 543 535 566 486 533 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 719 1 702 631 2 004 2 505 4 778 2 926 3 437 4 049 4 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,52% 12,09% -20,25% -24,04% -8,93% -3,30% -10,81% -21,84% -1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,14% 0,31% -1,35% 1,27% 0,64% 5,03% 1,24% 2,04% 2,18% 1,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,73% 1,70% -8,00% 6,01% 2,23% 15,69% 3,47% 4,99% 4,28% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,75% 84,38% 82,21% 91,98% 90,85% 90,63% 88,90% 91,54% 90,17% 90,78%
Rörelsekapital/omsättning 244,27% 230,78% 294,02% 236,81% 145,78% 150,08% 184,18% 153,31% 105,56% 91,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,58% 87,52% 87,21% 84,99% 83,46% 81,39% 79,91% 83,10% 79,92% 75,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 361,84% 2 018,63% 3 120,39% 1 877,17% 1 153,85% 1 271,12% 1 822,08% 1 730,93% 980,17% 774,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!