Visa allt om Beslag Design i Båstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 164 917 128 152 101 938 89 017 81 956 67 898 60 667 44 537 42 839 44 501
Övrig omsättning 110 1 149 378 42 57 0 0 165 18 20
Rörelseresultat (EBIT) 20 414 17 778 10 015 8 841 6 613 4 588 4 867 2 414 2 516 3 601
Resultat efter finansnetto 20 326 17 560 9 601 8 378 6 139 4 203 4 462 2 076 2 113 3 180
Årets resultat 16 100 13 755 4 958 2 843 23 2 1 0 1 709 2 437
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 132 1 160 1 500 199 138 185 105 206 266 431
Omsättningstillgångar 84 749 51 002 40 418 30 983 28 100 22 340 20 892 16 915 14 821 16 000
Tillgångar 85 881 52 163 41 919 31 182 28 239 22 525 20 997 17 121 15 087 16 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 427 22 327 8 572 3 614 771 747 746 745 744 744
Obeskattade reserver 1 230 1 230 1 230 1 230 0 0 0 67 74 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 10 228 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 224 28 605 21 888 26 338 27 468 21 778 20 251 16 309 14 269 15 520
Skulder och eget kapital 85 881 52 163 41 919 31 182 28 239 22 525 20 997 17 121 15 087 16 431
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 264 1 013 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 486 15 805 - - - - 8 054 7 684 6 871 6 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 687 5 614 - - - 0 3 294 3 289 2 991 2 921
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 027 129 301 102 316 89 059 82 013 67 898 60 667 44 702 42 857 44 521
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 38 35 31 27 25 22 23 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 509 3 372 2 913 2 872 3 035 2 716 2 758 1 936 2 040 2 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 612 587 577 569 533 539 486 483 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 735 18 072 10 109 8 879 6 645 4 644 4 968 2 474 2 681 3 875
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,69% 25,72% 14,52% 8,62% 20,70% 11,92% 36,22% 3,96% -3,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,80% 34,18% 23,89% 28,44% 23,45% 20,39% 23,18% 14,15% 16,78% 22,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,39% 13,91% 9,83% 9,96% 8,08% 6,76% 8,02% 5,44% 5,91% 8,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,21% 47,16% 45,41% 46,21% 45,65% 44,08% 45,95% 50,22% 50,29% 50,94%
Rörelsekapital/omsättning 23,36% 17,48% 18,18% 5,22% 0,77% 0,83% 1,06% 1,36% 1,29% 1,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,86% 44,64% 22,74% 14,67% 2,73% 3,32% 3,55% 4,66% 5,31% 5,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,17% 104,43% 88,99% 62,45% 51,48% 45,06% 42,11% 33,50% 40,61% 37,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!