Visa allt om Landrins Bil Småland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 4 714 176 252 149 818 209 300 195 266 168 028 80 567 125 607 114 845 125 637
Övrig omsättning 356 6 055 4 304 5 202 4 687 4 368 438 268 193 465
Rörelseresultat (EBIT) 2 597 -921 -1 123 1 555 3 070 5 096 1 110 -744 1 078 -2 440
Resultat efter finansnetto 2 119 -2 252 -2 316 329 1 789 3 873 697 -1 526 362 -2 647
Årets resultat 1 524 -1 821 -625 319 885 2 543 713 -1 507 400 -1 544
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 792 27 734 28 517 29 092 29 450 28 878 29 425 28 747 17 992 18 898
Omsättningstillgångar 3 910 31 107 27 188 29 870 32 199 25 772 26 975 25 815 18 121 16 640
Tillgångar 26 702 58 841 55 705 58 962 61 649 54 650 56 400 54 562 36 113 35 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 054 7 530 9 350 9 974 9 656 9 354 6 811 6 099 3 473 3 073
Obeskattade reserver 200 0 0 1 307 1 472 815 0 0 2 169 2 273
Avsättningar (tkr) 2 529 2 259 2 691 3 075 3 104 3 179 3 212 3 228 0 0
Långfristiga skulder 14 436 37 801 29 534 29 844 33 301 30 665 29 686 30 299 22 869 22 605
Kortfristiga skulder 483 11 251 14 130 14 762 14 116 10 637 16 691 14 936 7 602 7 587
Skulder och eget kapital 26 702 58 841 55 705 58 962 61 649 54 650 56 400 54 562 36 113 35 538
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 606 657 826 - 0 - - - 861
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 15 698 12 019 12 087 - 10 721 5 230 9 928 8 867 8 302
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 127 5 130 5 598 - 4 337 2 025 2 813 3 441 3 660
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 070 182 307 154 122 214 502 199 953 172 396 81 005 125 875 115 038 126 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 34 31 31 31 30 30 26 26 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 5 184 4 833 6 752 6 299 5 601 2 686 4 831 4 417 4 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 674 571 617 579 522 249 507 488 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 645 409 -11 2 596 3 952 5 910 1 472 -136 1 958 -1 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,33% 17,64% -28,42% 7,19% 16,21% 108,56% - 9,37% -8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,79% -1,55% -1,99% 2,65% 5,00% 9,35% 1,98% -1,35% 3,03% -4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,47% -0,52% -0,74% 0,75% 1,58% 3,04% 1,39% -0,59% 0,95% -1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,12% 18,73% 17,41% 12,98% 14,46% 15,83% 16,10% 16,45% 17,83% 15,83%
Rörelsekapital/omsättning 72,70% 11,27% 8,72% 7,22% 9,26% 9,01% 12,76% 8,66% 9,16% 7,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,49% 12,80% 16,78% 18,64% 17,53% 18,28% 12,08% 11,18% 14,30% 13,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 809,52% 79,90% 65,62% 69,29% 58,98% 98,93% 83,72% 73,67% 94,59% 84,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!