Visa allt om Stockholms Taxi & Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 1 166 9 330 3 250 7 776 2 817 5 394 5 085 69 899 103 944 7 286
Övrig omsättning 4 0 17 0 0 0 147 0 0 12
Rörelseresultat (EBIT) -2 673 2 765 -570 953 -2 124 -616 -3 119 1 358 2 015 3 295
Resultat efter finansnetto -2 707 2 742 -579 973 -2 132 213 -2 999 1 356 2 031 2 641
Årets resultat -2 707 2 742 -579 973 -1 193 213 -2 808 998 1 250 2 641
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 738 6 667 6 667 6 019 5 019 5 019 2 010 43 62 88
Omsättningstillgångar 6 410 8 497 5 517 8 255 6 829 9 691 13 966 17 887 18 047 17 158
Tillgångar 13 148 15 164 12 185 14 274 11 848 14 710 15 976 17 930 18 109 17 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 164 14 056 11 494 12 253 11 450 12 808 13 075 16 243 15 675 14 575
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 939 939 1 130 1 082 612
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 920 1 009 542 1 931 299 752 1 925 1 272 849
Kortfristiga skulder 64 100 149 89 98 210 37 557 1 080 1 210
Skulder och eget kapital 13 148 15 164 12 185 14 274 11 848 14 710 15 976 17 930 18 109 17 247
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 700 0
Löner till övriga anställda - - - - - - 700 250 - 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 850
Sociala kostnader - - - - - - 193 116 194 305
Utdelning till aktieägare 300 185 0 180 170 165 480 360 430 150
Omsättning 1 170 9 330 3 267 7 776 2 817 5 394 5 232 69 899 103 944 7 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 166 9 330 3 250 7 776 2 817 5 394 2 543 69 899 103 944 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 35 236 554 299 324 104 447 366 898 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 655 2 765 -570 953 -2 124 -616 -3 119 1 377 2 041 3 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,50% 187,08% -58,20% 176,04% -47,78% 6,08% -92,73% -32,75% 1 326,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,33% 18,23% -4,57% 6,96% -17,93% 1,60% -18,74% 7,62% 11,23% 15,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -229,25% 29,64% -17,14% 12,77% -75,40% 4,36% -58,88% 1,95% 1,96% 37,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,70% 12,14% 14,12% 14,51% 52,47% 13,90% 13,06% 3,12% 3,32% 71,41%
Rörelsekapital/omsättning 544,25% 90,00% 165,17% 105,02% 238,94% 175,77% 273,92% 24,79% 16,32% 218,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,91% 92,69% 94,33% 85,84% 96,64% 92,05% 86,43% 95,51% 91,22% 87,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 292,19% 441,00% 53,69% 728,09% 875,51% 396,19% 4 551,35% 127,11% 162,50% 51,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!