Visa allt om Premator Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2008-09 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 64 242 106 086 89 199 60 254 54 520
Övrig omsättning 37 558 0 3 328 0 2 408
Rörelseresultat (EBIT) 38 774 18 277 12 194 8 727 3 039
Resultat efter finansnetto 41 348 18 436 12 243 8 708 2 889
Årets resultat 40 787 13 110 8 629 7 063 1 884
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2008-09 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 289 11 429 11 642 6 467 4 793
Omsättningstillgångar 120 322 41 093 22 378 11 920 10 891
Tillgångar 139 610 52 522 34 020 18 388 15 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 528 27 353 19 243 10 614 4 051
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 697 0 154 0 0
Långfristiga skulder 0 0 534 155 1 193
Kortfristiga skulder 25 385 25 169 14 088 7 619 10 440
Skulder och eget kapital 139 610 52 522 34 020 18 388 15 684
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2008-09
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 16 284 17 600 13 731 7 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 739 3 163 2 384 2 933
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 101 800 106 086 92 527 60 254 56 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 106 87 105 100 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 606 1 219 850 603 2 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 233 208 168 946
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 197 20 895 16 140 11 008 4 986
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 18,93% 48,04% 10,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,63% 35,16% 36,14% 47,54% 19,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,40% 17,41% 13,78% 14,51% 5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,11% 95,05% 95,20% 66,22% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning 147,78% 15,01% 9,29% 7,14% 0,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,60% 52,08% 56,56% 57,72% 25,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 459,57% 159,43% 158,84% 152,74% 103,05%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 40 836 66 394 55 169 61 518 48 764 59 264 57 579 55 590 56 962 66 270
Övrig omsättning 0 24 899 47 0 242 22 73 43 98
Rörelseresultat (EBIT) -922 1 552 -2 839 7 931 5 245 5 085 11 930 11 812 12 456 7 458
Resultat efter finansnetto 1 433 2 490 -1 927 8 817 22 133 5 462 12 481 13 141 12 636 7 709
Årets resultat 990 3 107 694 6 206 21 597 3 899 9 676 8 089 7 107 4 257
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 980 4 808 3 201 2 751 3 063 5 972 4 644 4 119 4 481 5 446
Omsättningstillgångar 78 274 77 492 80 811 81 809 70 971 46 856 57 743 44 429 34 926 28 083
Tillgångar 80 254 82 300 84 013 84 559 74 034 52 828 62 387 48 548 39 407 33 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 224 68 234 65 126 64 433 58 227 36 631 42 731 33 056 24 967 19 860
Obeskattade reserver 4 996 4 553 6 075 8 950 8 150 9 150 9 150 9 150 6 150 2 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 034 9 513 12 811 11 177 7 657 7 047 10 505 6 343 8 290 10 769
Skulder och eget kapital 80 254 82 300 84 013 84 559 74 034 52 828 62 387 48 548 39 407 33 529
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 623 5 654 5 922 5 561 6 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 386 2 322 2 349 3 428 2 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 836 66 418 56 068 61 565 48 764 59 506 57 601 55 663 57 005 66 368
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 15 13 13 12 11 15 14 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 104 4 426 4 244 4 732 4 064 5 388 3 839 3 971 3 165 3 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 863 735 731 675 753 553 616 520 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -382 3 278 -1 695 9 096 6 365 6 549 13 695 13 494 14 150 9 273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,49% 20,35% -10,32% 26,15% -17,72% 2,93% 3,58% -2,41% -14,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,79% 3,03% -2,29% 10,43% 29,90% 10,34% 20,01% 27,07% 32,15% 22,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 3,75% -3,49% 14,33% 45,39% 9,22% 21,68% 23,64% 22,24% 11,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,35% 93,29% 87,85% 89,62% 93,29% 86,51% 91,56% 93,95% 94,77% 94,90%
Rörelsekapital/omsättning 176,90% 102,39% 123,26% 114,82% 129,84% 67,17% 82,04% 68,51% 46,76% 26,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,11% 87,22% 83,16% 84,45% 87,24% 82,85% 79,93% 82,79% 74,86% 65,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 297,22% 814,59% 630,79% 731,94% 926,88% 664,91% 549,67% 700,44% 421,30% 260,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!