Visa allt om AkeBoose Graphic Products Aktiebolag
Visa allt om AkeBoose Graphic Products Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 110 13 940 13 770 13 838 14 562 14 303 14 881 14 650 13 503 21 365
Övrig omsättning 30 210 275 96 180 40 71 3 143 130
Rörelseresultat (EBIT) 593 378 732 272 -59 115 -730 375 -1 218 3 046
Resultat efter finansnetto 554 366 662 224 -114 38 -756 231 -1 265 2 963
Årets resultat 312 277 645 224 -114 39 -722 197 -515 1 586
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 87 270 220 245 312 423 266 308 326
Omsättningstillgångar 6 446 5 980 5 563 5 362 5 968 6 755 4 687 5 243 5 789 8 848
Tillgångar 6 508 6 067 5 834 5 582 6 213 7 066 5 111 5 509 6 097 9 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 979 2 667 2 390 1 745 1 521 1 636 1 597 2 569 2 371 2 886
Obeskattade reserver 151 0 0 0 0 0 0 34 0 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 577 1 070 983 787 792 804 788 76 708 501
Kortfristiga skulder 2 803 2 330 2 460 3 050 3 899 4 627 2 727 2 831 3 017 5 037
Skulder och eget kapital 6 508 6 067 5 834 5 582 6 213 7 066 5 111 5 509 6 097 9 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 288 334 538 345 350 370 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 441 2 548 2 806 3 033 3 023 2 605 3 311 2 798 3 379 3 093
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 891 892 886 972 910 853 1 114 1 122 1 375 1 337
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 16 140 14 150 14 045 13 934 14 742 14 343 14 952 14 653 13 646 21 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 10 12 12 12 12 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 301 1 991 1 721 1 384 1 214 1 192 1 240 1 221 965 1 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 504 485 430 362 344 406 361 374 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 403 753 297 44 227 -586 429 -1 048 3 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,57% 1,23% -0,49% -4,97% 1,81% -3,88% 1,58% 8,49% -36,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,11% 6,86% 12,56% 4,89% -0,93% 1,63% -14,22% 4,96% -19,30% 32,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 2,98% 5,32% 1,97% -0,40% 0,80% -4,89% 1,86% -8,72% 14,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,13% 45,40% 44,34% 49,68% 48,78% 55,59% 53,99% 56,40% 56,14% 60,68%
Rörelsekapital/omsättning 22,61% 26,18% 22,53% 16,71% 14,21% 14,88% 13,17% 16,46% 20,53% 17,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,58% 43,96% 40,97% 31,26% 24,48% 23,15% 31,25% 47,09% 38,89% 37,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,12% 120,94% 97,32% 90,00% 89,79% 87,16% 89,95% 120,20% 115,74% 124,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...