Visa allt om L. G. Bil & Motor Aktiebolag
Visa allt om L. G. Bil & Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 656 16 513 16 572 15 703 13 237 14 801 13 589 12 475 12 304 11 395
Övrig omsättning 34 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 976 1 197 1 424 1 391 -33 947 941 856 1 109 262
Resultat efter finansnetto 2 048 1 203 1 462 1 404 -33 947 971 855 1 127 265
Årets resultat 1 784 1 109 1 292 1 092 39 517 532 496 629 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 915 1 617 1 732 1 744 1 801 619 568 387 583
Omsättningstillgångar 6 307 5 012 4 758 4 696 3 481 3 456 3 491 2 778 2 748 2 527
Tillgångar 6 875 5 927 6 376 6 428 5 225 5 257 4 110 3 346 3 135 3 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 676 2 392 2 283 3 491 2 399 2 360 1 843 1 311 990 1 061
Obeskattade reserver 240 485 711 911 911 1 005 765 520 340 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 959 3 050 3 382 2 026 1 915 1 892 1 502 1 515 1 805 1 955
Skulder och eget kapital 6 875 5 927 6 376 6 428 5 225 5 257 4 110 3 346 3 135 3 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 525 504 466 443 420 421 263 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 623 3 122 2 591 2 284 2 105 1 823 1 780 1 854 1 780
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 332 1 165 1 176 1 087 895 791 758 721 653
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 000 2 500 0 0 0 0 175 700
Omsättning 18 690 16 513 16 572 15 703 13 237 14 801 13 589 12 475 12 304 11 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 866 1 651 1 657 1 745 1 655 1 850 1 941 1 782 1 758 1 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 512 512 490 497 440 438 428 418 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 124 1 398 1 604 1 620 178 1 195 1 153 1 108 1 301 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,98% -0,36% 5,53% 18,63% -10,57% 8,92% 8,93% 1,39% 7,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,83% 20,35% 22,96% 21,89% -0,57% 18,03% 23,67% 25,58% 36,01% 8,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,99% 7,30% 8,83% 8,96% -0,23% 6,40% 7,16% 6,86% 9,18% 2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,70% 50,34% 51,33% 48,63% 44,51% 44,54% 42,06% 44,55% 45,38% 42,67%
Rörelsekapital/omsättning 12,59% 11,88% 8,30% 17,00% 11,83% 10,57% 14,64% 10,12% 7,66% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,65% 46,74% 44,50% 65,36% 58,76% 58,98% 58,56% 50,63% 39,39% 36,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,65% 153,21% 128,39% 211,75% 166,63% 165,75% 205,99% 157,29% 131,25% 108,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...