Visa allt om Björns Åkeri Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 30 164 28 018 20 894 19 065 16 318 13 383 12 621 11 168 10 268 10 137
Övrig omsättning - 778 - 1 815 - 760 511 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 336 8 087 3 566 5 052 2 233 1 387 1 638 877 2 184 1 939
Resultat efter finansnetto 3 955 7 702 3 297 4 868 2 078 1 201 1 453 739 1 960 1 837
Årets resultat 166 83 34 353 245 46 181 59 92 35
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 926 19 503 19 643 13 678 7 704 9 209 7 080 5 582 6 764 7 531
Omsättningstillgångar 12 510 12 929 8 616 7 815 5 511 4 727 6 173 6 105 5 219 4 279
Tillgångar 34 436 32 432 28 259 21 493 13 215 13 936 13 253 11 687 11 983 11 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 879 1 713 1 630 1 596 1 243 998 952 771 712 620
Obeskattade reserver 7 538 7 029 5 461 4 730 2 330 3 025 1 892 1 729 1 729 1 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 111 10 406 12 194 7 504 3 895 5 599 4 407 2 597 2 804 2 981
Kortfristiga skulder 12 907 13 284 8 975 7 664 5 747 4 313 6 002 6 590 6 738 7 004
Skulder och eget kapital 34 436 32 432 28 259 21 493 13 215 13 936 13 253 11 687 11 983 11 810
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 692 5 224 4 651 4 105 3 867 3 191 2 977 2 570 2 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 318 2 118 1 973 1 780 1 610 1 418 1 268 1 112 1 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 164 28 796 20 894 20 880 16 318 14 143 13 132 11 168 10 268 10 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 13 12 12 11 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 774 2 001 1 607 1 589 1 360 1 217 1 147 1 241 1 284 1 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 593 579 567 499 505 427 479 465 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 993 12 643 7 640 8 302 5 056 3 664 3 786 2 958 3 741 4 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,66% 34,10% 9,59% 16,83% 21,93% 6,04% 13,01% 8,77% 1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,60% 24,94% 12,62% 23,51% 16,90% 9,96% 12,37% 7,58% 18,36% 16,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,38% 28,86% 17,07% 26,50% 13,68% 10,37% 12,99% 7,93% 21,43% 19,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,86% 81,53% 82,92% 82,00% 81,74% 77,48% 77,97% 79,54% 79,86% 79,51%
Rörelsekapital/omsättning -1,32% -1,27% -1,72% 0,79% -1,45% 3,09% 1,35% -4,34% -14,79% -26,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,53% 22,19% 20,84% 24,59% 23,16% 24,09% 18,32% 17,50% 16,58% 12,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,92% 97,33% 96,00% 101,97% 95,89% 109,60% 102,85% 92,64% 77,46% 61,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...