Visa allt om DKLBC Förvaltning AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 537 452 708 072 619 295 584 487 587 630 533 955 496 552 407 516 376 432 299 491
Övrig omsättning 1 056 1 583 1 829 1 057 1 867 934 1 322 2 395 1 579 794
Rörelseresultat (EBIT) 12 914 18 634 19 895 17 171 24 880 14 902 16 872 5 460 4 337 6 015
Resultat efter finansnetto 13 057 18 653 19 832 17 139 24 831 14 808 16 649 5 239 3 776 5 554
Årets resultat 9 924 14 687 15 511 13 416 18 884 11 362 12 552 3 744 2 776 4 268
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 872 94 296 86 342 72 265 60 765 48 566 40 805 42 051 46 964 42 468
Omsättningstillgångar 230 612 201 258 160 780 153 906 158 704 145 285 145 427 106 140 97 616 87 677
Tillgångar 322 484 295 554 247 122 226 171 219 469 193 851 186 232 148 191 144 580 130 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 536 129 611 114 622 99 111 85 553 66 294 54 932 42 713 38 594 39 157
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 590 16 551 14 832 8 534 7 977 6 645 6 149 4 963 4 493 4 797
Långfristiga skulder 1 571 2 349 3 338 5 444 7 219 7 646 9 311 12 940 14 067 15 701
Kortfristiga skulder 164 787 147 043 114 330 113 082 118 720 113 266 115 840 87 575 87 426 70 491
Skulder och eget kapital 322 484 295 554 247 122 226 171 219 469 193 851 186 232 148 191 144 580 130 145
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 233 2 090 3 222 1 992 2 115 2 031 1 885 1 681 1 637 1 521
Varav tantiem till styrelse & VD 16 - - - - 0 - - 360 -
Löner till övriga anställda 19 428 18 628 15 236 14 806 13 559 14 135 12 753 11 730 9 994 8 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 9 935 10 225 7 684 8 091 6 977 6 449 6 548 5 239 4 583 4 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 538 508 709 655 621 124 585 544 589 497 534 889 497 874 409 911 378 011 300 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 31 30 30 30 30 28 25 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 286 22 841 20 643 19 483 19 588 17 799 17 734 16 301 16 367 13 613
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 957 998 871 830 755 754 757 746 705 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 913 24 429 19 895 17 171 24 880 14 902 22 723 10 795 8 622 9 815
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,10% 14,34% 5,96% -0,53% 10,05% 7,53% 21,85% 8,26% 25,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,07% 6,34% 8,10% 7,65% 11,39% 7,72% 9,10% 3,78% 3,13% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,44% 2,65% 3,23% 2,96% 4,25% 2,80% 3,41% 1,38% 1,20% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,19% 8,82% 9,50% 9,63% 11,23% 10,93% 11,11% 9,31% 9,99% 10,51%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 7,66% 7,50% 6,98% 6,80% 6,00% 5,96% 4,56% 2,71% 5,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,27% 43,85% 46,38% 43,82% 38,98% 34,20% 29,50% 28,82% 26,69% 30,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,70% 125,67% 127,07% 113,99% 119,75% 108,58% 101,59% 99,08% 92,56% 101,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -48 -83 -45 -49 -76 -43 -60 -150 -172 -105
Resultat efter finansnetto -43 -83 -43 -49 -76 -43 2 044 4 752 -76 -110
Årets resultat 83 -83 3 1 91 110 2 224 5 227 73 50
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 895 20 895 20 894 20 898 20 922 20 909 21 909 21 909 21 796 21 805
Omsättningstillgångar 3 182 3 178 3 182 3 186 3 214 2 975 3 209 2 371 1 134 833
Tillgångar 24 077 24 073 24 076 24 084 24 136 23 884 25 118 24 280 22 930 22 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 861 23 778 23 861 23 858 23 857 23 392 23 282 21 058 15 456 18 722
Obeskattade reserver 0 0 0 47 98 291 476 690 1 268 3 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 213 2 425 0
Kortfristiga skulder 215 295 215 179 181 201 1 360 1 319 3 780 100
Skulder och eget kapital 24 076 24 073 24 076 24 084 24 136 23 884 25 118 24 280 22 930 22 638
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -48 -83 -45 -49 -76 -43 -60 -150 -172 -105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,10% 98,77% 99,11% 99,21% 99,16% 98,89% 94,17% 88,95% 71,72% 95,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 480,00% 1 077,29% 1 480,00% 1 779,89% 1 775,69% 1 480,10% 235,96% 179,76% 30,00% 833,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!