Visa allt om DKLBC Förvaltning AB
Visa allt om DKLBC Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 496 552 407 516 376 432 299 491 258 490 237 744 200 371 187 299 225 377 229 821
Övrig omsättning 1 322 2 395 1 579 794 1 208 5 444 1 288 1 619 3 509 1 338
Rörelseresultat (EBIT) 16 872 5 460 4 337 6 015 3 614 10 383 3 341 5 718 1 836 4 434
Resultat efter finansnetto 16 649 5 239 3 776 5 554 3 306 10 345 3 089 4 952 17 531 3 260
Årets resultat 12 552 3 744 2 776 4 268 2 434 8 464 2 218 3 669 12 676 2 073
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 805 42 051 46 964 42 468 31 689 25 736 22 315 24 606 25 143 24 613
Omsättningstillgångar 145 427 106 140 97 616 87 677 79 752 80 219 65 079 63 347 67 004 59 164
Tillgångar 186 232 148 191 144 580 130 145 111 442 105 955 87 394 87 954 92 147 83 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 932 42 713 38 594 39 157 34 318 31 884 23 045 20 827 17 158 4 481
Minoritetsintressen 0 0 0 0 1 1 1 8 0 0
Avsättningar (tkr) 6 149 4 963 4 493 4 797 5 316 4 892 8 515 8 492 8 539 7 403
Långfristiga skulder 9 311 12 940 14 067 15 701 9 342 5 238 3 725 4 568 9 779 17 153
Kortfristiga skulder 115 840 87 575 87 426 70 491 62 465 63 941 52 108 54 058 56 671 54 739
Skulder och eget kapital 186 232 148 191 144 580 130 145 111 442 105 955 87 394 87 954 92 147 83 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 885 1 681 1 637 1 521 1 176 1 053 967 937 913 766
Varav tantiem till styrelse & VD - - 360 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 753 11 730 9 994 8 679 6 665 6 213 6 621 6 738 7 013 6 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 548 5 239 4 583 4 150 3 528 3 336 2 887 2 966 2 746 2 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 497 874 409 911 378 011 300 285 259 698 243 188 201 659 188 918 228 886 231 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 25 23 22 19 18 18 18 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 734 16 301 16 367 13 613 13 605 13 208 11 132 10 406 10 732 12 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 746 705 652 598 589 582 591 508 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 723 10 795 8 622 9 815 6 812 12 597 5 500 7 825 4 556 6 644
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,85% 8,26% 25,69% 15,86% 8,73% 18,65% 6,98% -16,90% -1,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,10% 3,78% 3,13% 4,70% 3,44% 10,05% 3,91% 6,58% 20,06% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 1,38% 1,20% 2,04% 1,48% 4,48% 1,71% 3,09% 8,20% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,11% 9,31% 9,99% 10,51% 9,76% 11,34% 9,95% 11,47% 7,88% 9,54%
Rörelsekapital/omsättning 5,96% 4,56% 2,71% 5,74% 6,69% 6,85% 6,47% 4,96% 4,58% 1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,50% 28,82% 26,69% 30,09% 30,79% 30,09% 26,37% 23,68% 18,62% 5,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,59% 99,08% 92,56% 101,13% 105,31% 100,63% 103,76% 98,50% 102,59% 92,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 75
Rörelseresultat (EBIT) -60 -150 -172 -105 -223 -248 -282 -57 -48 62
Resultat efter finansnetto 2 044 4 752 -76 -110 511 449 -379 1 580 -545 7 298
Årets resultat 2 224 5 227 73 50 425 298 -486 1 203 -2 057 7 298
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 909 21 909 21 796 21 805 21 805 21 271 18 907 18 907 18 907 18 907
Omsättningstillgångar 3 209 2 371 1 134 833 1 080 4 228 5 843 9 628 11 726 1 155
Tillgångar 25 118 24 280 22 930 22 638 22 885 25 499 24 749 28 535 30 633 20 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 282 21 058 15 456 18 722 18 672 18 246 17 573 17 027 15 824 9 706
Obeskattade reserver 476 690 1 268 3 817 3 817 3 624 3 392 3 127 2 549 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 213 2 425 0 0 0 0 0 4 527 7 233
Kortfristiga skulder 1 360 1 319 3 780 100 396 3 629 3 784 8 381 7 733 3 123
Skulder och eget kapital 25 118 24 280 22 930 22 638 22 885 25 499 24 749 28 535 30 633 20 062
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -60 -150 -172 -105 -223 -248 -282 -57 -48 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,17% 88,95% 71,72% 95,85% 93,88% 82,03% 81,11% 67,75% 57,65% 48,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,96% 179,76% 30,00% 833,00% 272,73% 116,51% 154,41% 114,88% 151,64% 36,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...