Visa allt om SPORTEC Aktiebolag
Visa allt om SPORTEC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 406 29 137 26 861 21 861 20 239 18 994 18 085 16 633 17 028 18 120
Övrig omsättning 219 - 40 84 436 214 331 198 151 124
Rörelseresultat (EBIT) 2 622 2 595 2 116 2 090 1 777 1 394 2 464 2 133 1 630 1 796
Resultat efter finansnetto 2 629 3 220 2 188 2 282 2 229 2 122 2 998 3 267 -592 2 819
Årets resultat 1 793 2 529 1 612 1 766 1 666 1 624 2 021 2 554 -1 095 1 932
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 468 5 795 2 667 2 860 2 959 2 736 5 495 5 895 3 535 6 084
Omsättningstillgångar 17 577 15 944 15 845 14 732 13 381 11 447 11 476 9 187 9 761 9 381
Tillgångar 24 046 21 739 18 512 17 593 16 340 14 183 16 971 15 082 13 296 15 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 729 13 936 11 907 10 294 9 529 8 363 11 739 10 468 8 713 10 808
Obeskattade reserver 4 135 3 990 3 852 3 732 3 679 3 579 3 432 3 001 2 840 2 827
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 182 3 813 2 753 3 566 3 132 2 241 1 800 1 613 1 743 1 830
Skulder och eget kapital 24 046 21 739 18 512 17 593 16 340 14 183 16 971 15 082 13 296 15 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 838 2 605 2 350 2 333 2 102 1 787 1 551 1 834 1 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 474 1 462 1 199 1 339 1 253 834 742 845 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 5 000 500 1 000 500
Omsättning 30 625 29 137 26 901 21 945 20 675 19 208 18 416 16 831 17 179 18 244
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 801 3 642 3 837 3 123 3 373 3 166 3 014 2 772 2 838 3 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 628 639 579 677 568 443 200 451 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 781 2 718 2 327 2 311 2 014 1 662 2 640 4 584 1 811 2 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,36% 8,47% 22,87% 8,01% 6,55% 5,03% 8,73% -2,32% -6,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 14,87% 12,08% 13,13% 13,78% 19,16% 17,85% 21,76% 12,61% 18,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,71% 11,09% 8,33% 10,57% 11,12% 14,31% 16,75% 19,73% 9,84% 15,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,60% 31,95% 31,83% 35,79% 34,52% 33,22% 33,79% 34,44% 32,66% 30,51%
Rörelsekapital/omsättning 44,05% 41,63% 48,74% 51,08% 50,64% 48,47% 53,50% 45,54% 47,09% 41,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,83% 78,42% 80,55% 75,06% 74,91% 77,56% 84,08% 84,07% 80,91% 83,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,43% 174,98% 241,66% 150,84% 163,09% 159,39% 220,00% 126,16% 132,19% 152,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...