Visa allt om Diknings Aktiebolaget Bertil Segerberg
Visa allt om Diknings Aktiebolaget Bertil Segerberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 748 6 479 7 421 5 680 5 769 4 028 3 687 3 200 3 568 2 946
Övrig omsättning 492 216 472 164 195 485 735 119 173 408
Rörelseresultat (EBIT) 1 044 334 1 530 808 788 803 777 532 545 227
Resultat efter finansnetto 1 015 294 1 486 729 694 734 747 486 487 191
Årets resultat 388 63 775 290 102 138 226 301 282 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 624 6 744 6 766 5 111 5 858 4 961 5 074 2 077 2 164 2 317
Omsättningstillgångar 2 761 2 024 2 901 2 447 1 974 1 645 1 107 1 724 1 445 1 204
Tillgångar 10 385 8 768 9 667 7 558 7 831 6 606 6 181 3 800 3 609 3 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 594 3 306 3 243 2 468 2 178 2 076 2 214 1 988 1 686 1 405
Obeskattade reserver 3 376 2 911 2 732 2 232 1 901 1 349 803 373 307 212
Avsättningar (tkr) 250 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 060 1 621 2 113 1 794 2 631 2 231 2 223 765 958 1 247
Kortfristiga skulder 1 106 800 1 578 1 064 1 121 950 942 674 657 658
Skulder och eget kapital 10 385 8 768 9 667 7 558 7 831 6 606 6 181 3 800 3 609 3 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 480 469 455 400 466 414 356 358 377 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 607 599 579 478 401 266 263 252 224 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 504 455 325 314 282 237 208 225 216 204
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 275 0 0 0
Omsättning 7 240 6 695 7 893 5 844 5 964 4 513 4 422 3 319 3 741 3 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 687 1 620 1 855 1 893 1 923 1 343 1 229 1 067 1 189 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 386 342 397 397 314 282 278 278 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 128 1 388 2 654 1 612 1 585 1 307 1 396 788 900 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,15% -12,69% 30,65% -1,54% 43,22% 9,25% 15,22% -10,31% 21,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,19% 3,89% 16,33% 10,85% 10,23% 12,19% 13,17% 14,08% 15,18% 6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,68% 5,26% 21,28% 14,44% 13,88% 19,99% 22,08% 16,72% 15,36% 7,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,96% 63,25% 63,82% 65,49% 65,44% 64,05% 63,49% 67,16% 66,34% 57,30%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 18,89% 17,83% 24,35% 14,79% 17,25% 4,48% 32,81% 22,09% 18,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,96% 63,60% 55,59% 54,42% 45,70% 46,48% 45,39% 59,38% 52,84% 44,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,18% 209,50% 157,10% 189,94% 135,24% 133,68% 78,24% 198,22% 173,06% 142,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...