Visa allt om Boxholm Mejeri AB
Visa allt om Boxholm Mejeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 89 649 112 398 115 574 111 016 103 007 99 381 92 419 83 862 94 846 75 637
Övrig omsättning 87 - 184 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 604 5 842 6 119 14 309 7 086 9 729 2 650 1 771 4 803 626
Resultat efter finansnetto 4 289 5 392 4 918 13 003 5 649 8 458 1 073 396 3 297 -937
Årets resultat 3 371 -124 -69 10 128 10 412 3 746 2 5 450 243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 405 15 940 15 690 16 325 16 922 17 684 12 564 13 117 9 297 8 640
Omsättningstillgångar 48 018 54 370 61 258 61 348 53 594 53 911 48 368 44 661 41 157 37 359
Tillgångar 62 423 70 310 76 948 77 673 70 516 71 595 60 932 57 778 50 454 45 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 628 9 258 12 817 12 903 12 969 13 045 9 299 9 298 9 293 8 843
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 505 5 148 4 138 4 588 5 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 32 345 34 013 25 803 23 901
Kortfristiga skulder 40 995 52 252 55 331 55 970 48 747 41 245 14 140 10 329 10 770 7 920
Skulder och eget kapital 62 423 70 310 76 948 77 673 70 516 71 595 60 932 57 778 50 454 45 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 972 972 1 831 1 792 - 1 302 1 044 938 953 831
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 10 298 9 501 9 526 8 924 10 529 7 438 7 343 7 476 7 416 6 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 918 3 404 4 362 4 167 4 272 3 287 2 926 3 161 3 132 3 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 736 112 398 115 758 111 016 103 007 99 381 92 419 83 862 94 846 75 637
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 24 25 23 22 22 21 22 23 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 075 4 683 4 623 4 827 4 682 4 517 4 401 3 812 4 124 3 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 578 629 647 673 547 539 526 500 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 257 8 316 8 456 16 906 9 219 11 933 4 971 5 471 10 634 7 072
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,24% -2,75% 4,11% 7,78% 3,65% 7,53% 10,20% -11,58% 25,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 8,31% 7,95% 18,42% 10,05% 13,62% 4,35% 3,07% 9,53% 1,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,14% 5,20% 5,29% 12,89% 6,88% 9,81% 2,87% 2,11% 5,07% 0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,34% 16,19% 18,07% 25,02% 18,56% 21,26% 12,86% 11,66% 12,17% 8,17%
Rörelsekapital/omsättning 7,83% 1,88% 5,13% 4,84% 4,71% 12,74% 37,04% 40,94% 32,04% 38,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,23% 13,17% 16,66% 16,61% 18,39% 26,98% 21,49% 21,37% 24,97% 27,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,86% 34,96% 28,32% 31,67% 30,56% 35,11% 108,24% 112,15% 111,99% 134,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...