Visa allt om Per Sommerhein Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 699 0 0 0 772 743 1 158 1 137 3 228 5 280
Övrig omsättning 0 1 616 2 581 3 150 2 078 2 943 446 341 181 0
Rörelseresultat (EBIT) 836 -686 1 802 2 372 2 013 3 364 469 295 -109 -165
Resultat efter finansnetto 2 578 1 014 3 801 3 368 4 197 3 341 408 -265 -102 -186
Årets resultat 1 971 1 704 3 125 2 455 3 363 1 981 217 -392 12 3
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 104 128 127 888 828 928 171 705 615
Omsättningstillgångar 24 533 23 014 22 007 18 600 15 345 13 579 10 050 11 247 11 713 11 732
Tillgångar 24 614 23 118 22 135 18 727 16 233 14 407 10 979 11 418 12 418 12 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 345 21 174 19 471 16 345 13 890 11 528 10 146 10 529 10 921 11 552
Obeskattade reserver 1 985 1 685 2 385 2 019 1 519 1 019 219 109 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 259 280 363 823 1 861 612 780 1 463 795
Skulder och eget kapital 24 614 23 118 22 135 18 727 16 233 14 407 10 979 11 418 12 418 12 347
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 214 208 283
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Utdelning till aktieägare 1 000 800 0 0 0 1 000 600 600 0 642
Omsättning 1 699 1 616 2 581 3 150 2 850 3 686 1 604 1 478 3 409 5 280
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 137 3 228 5 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 214 208 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 860 -662 1 826 2 391 2 028 3 364 469 295 -99 -88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 3,90% -35,84% 1,85% -64,78% -38,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,50% - - - 25,85% 23,23% 3,75% -2,32% -0,81% -1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 152,09% - - - 543,65% 450,47% 35,58% -23,31% -3,13% -2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,28% - - - 85,88% 80,89% 87,56% 82,41% 58,33% 47,80%
Rörelsekapital/omsättning 1 427,31% - - - 1 881,09% 1 577,12% 815,03% 920,58% 317,53% 207,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,07% 97,28% 96,37% 95,69% 92,87% 85,53% 93,97% 92,96% 88,16% 93,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 668,90% 8 885,71% 7 859,64% 5 123,97% 1 864,52% 729,66% 1 642,16% 1 441,92% 800,62% 1 475,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!