Visa allt om Allbildelar i Huddinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 3 297 4 035 3 096 3 137 3 208 2 240 3 360 3 360 3 360 3 320
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 352 1 539 1 302 1 323 -3 735 1 220 1 520 1 362 1 425 636
Resultat efter finansnetto 573 970 477 598 -4 275 996 1 359 1 119 977 -105
Årets resultat 966 546 992 798 0 660 915 1 056 414 35
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 109 36 455 36 055 36 393 36 903 42 716 42 653 43 227 43 937 41 536
Omsättningstillgångar 1 386 1 809 2 259 21 0 1 667 1 026 455 170 219
Tillgångar 37 495 38 264 38 314 36 414 36 903 44 383 43 680 43 682 44 107 41 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 288 7 322 6 776 5 784 4 986 4 986 4 327 3 412 2 356 1 941
Obeskattade reserver 148 334 464 545 545 545 397 211 272 0
Avsättningar (tkr) 1 051 936 821 731 598 501 410 275 136 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 225 6 450 8 750
Kortfristiga skulder 28 008 29 672 30 253 29 354 30 774 38 351 38 546 35 559 34 893 31 062
Skulder och eget kapital 37 495 38 264 38 314 36 414 36 903 44 383 43 680 43 682 44 107 41 754
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 297 4 035 3 096 3 137 3 208 2 240 3 360 3 424 3 360 3 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 141 2 293 2 033 2 043 -3 005 1 220 1 520 2 072 2 287 1 965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,29% 30,33% -1,31% -2,21% 43,21% - 0,00% 0,00% 1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,61% 4,02% 3,40% 3,66% -10,12% 2,75% 3,48% 3,12% 3,23% 1,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,07% 38,14% 42,05% 42,52% -116,43% 54,46% 45,24% 40,54% 42,41% 19,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,08% 76,82% 77,89% 77,29%
Rörelsekapital/omsättning -807,46% -690,53% -904,20% -935,07% -959,29% -1 637,68% -1 116,67% -1 044,76% -1 033,42% -929,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,41% 19,82% 18,63% 17,05% 14,66% 12,19% 10,62% 8,19% 5,82% 4,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,95% 6,10% 7,47% 0,07% 0,00% 4,35% 2,66% 1,28% 0,49% 0,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!