Visa allt om Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 54 942 54 706 49 457 50 825 45 860 40 453 35 435 32 319 33 404 29 968
Övrig omsättning 230 260 223 205 175 249 93 82 110 140
Rörelseresultat (EBIT) 3 216 2 233 2 659 2 547 1 841 1 461 1 350 1 003 1 095 574
Resultat efter finansnetto 3 182 2 619 2 712 2 463 1 749 1 370 1 334 1 047 1 090 791
Årets resultat 1 902 1 519 1 586 1 312 1 130 674 858 640 587 629
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 851 5 851 5 427 4 707 4 299 4 030 1 213 1 088 891 822
Omsättningstillgångar 19 592 15 079 13 916 12 471 11 865 11 069 9 933 9 100 10 510 8 001
Tillgångar 25 443 20 930 19 343 17 179 16 164 15 099 11 145 10 188 11 401 8 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 641 6 739 6 220 5 634 5 322 5 192 5 517 5 260 5 220 5 134
Obeskattade reserver 5 094 4 479 3 921 3 336 2 666 2 455 2 040 1 828 1 599 1 315
Avsättningar (tkr) 2 514 2 216 1 361 944 646 348 50 0 0 0
Långfristiga skulder 1 034 1 334 1 634 1 883 2 183 2 483 0 0 0 64
Kortfristiga skulder 9 160 6 163 6 207 5 381 5 347 4 621 3 538 3 100 4 582 2 311
Skulder och eget kapital 25 443 20 930 19 343 17 179 16 164 15 099 11 145 10 188 11 401 8 824
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 639
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 837 1 519 1 546 1 550 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 155 792 692 742 727
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 600 600 500
Omsättning 55 172 54 966 49 680 51 030 46 035 40 702 35 528 32 401 33 514 30 108
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 157 9 118 8 243 8 471 7 643 8 091 8 859 6 464 6 681 5 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 812 581 643 575 605 576 455 458 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 534 2 515 2 919 2 703 2 046 1 540 1 440 1 100 1 172 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,43% 10,61% -2,69% 10,83% 13,37% 14,16% 9,64% -3,25% 11,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,65% 12,72% 14,38% 14,87% 11,43% 9,73% 12,18% 10,45% 9,80% 9,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 4,87% 5,62% 5,03% 4,03% 3,63% 3,83% 3,30% 3,34% 2,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,98% 16,19% 15,88% 16,04% 15,39% 14,42% 13,91% 14,01% 13,81% 13,23%
Rörelsekapital/omsättning 18,99% 16,30% 15,59% 13,95% 14,21% 15,94% 18,05% 18,56% 17,75% 18,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,65% 48,89% 47,97% 47,94% 45,79% 47,07% 63,78% 65,62% 56,12% 69,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,56% 71,28% 52,41% 107,23% 74,02% 85,96% 112,24% 59,68% 30,75% 42,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!