Visa allt om Bromma Kortförlag Aktiebolag
Visa allt om Bromma Kortförlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 078 12 149 11 909 11 202 11 014 11 593 12 400 11 331 11 015 9 762
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 866 596 247 1 026 -487 903 100 49 584 -206
Resultat efter finansnetto 895 648 306 1 443 -460 914 252 72 607 -177
Årets resultat 521 380 180 1 003 -460 675 177 266 318 71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 32 24 30 38 31 24 16 28 37
Omsättningstillgångar 7 887 7 772 8 298 8 356 7 794 8 914 8 464 8 449 8 598 8 355
Tillgångar 7 912 7 804 8 321 8 386 7 832 8 945 8 488 8 466 8 626 8 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 298 6 177 6 897 6 868 6 165 6 925 6 749 6 822 6 756 6 568
Obeskattade reserver 706 481 321 246 0 0 0 0 299 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 909 1 146 1 104 1 273 1 668 2 020 1 738 1 643 1 571 1 679
Skulder och eget kapital 7 912 7 804 8 321 8 386 7 832 8 945 8 488 8 466 8 626 8 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 594 1 585 516 600 652 512 528
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 727 1 637 1 617 0 0 853 1 008 990 937 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 783 787 874 868 873 706 745 635 754 740
Utdelning till aktieägare 500 400 600 150 300 300 500 250 200 100
Omsättning 13 078 12 149 11 909 11 202 11 014 11 593 12 400 11 331 11 015 9 762
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 270 3 037 2 977 2 801 2 754 2 898 3 100 2 833 2 754 2 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 610 632 626 625 519 594 580 555 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 872 605 253 1 034 -475 912 110 61 593 -194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,65% 2,02% 6,31% 1,71% -4,99% -6,51% 9,43% 2,87% 12,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,36% 8,32% 3,69% 17,23% -5,87% 10,21% 3,00% 0,96% 7,05% -2,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,87% 5,34% 2,58% 12,90% -4,18% 7,88% 2,06% 0,71% 5,52% -1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,77% 48,62% 47,15% 55,32% 43,86% 51,52% 41,58% 43,53% 47,17% 45,71%
Rörelsekapital/omsättning 53,36% 54,54% 60,41% 63,23% 55,62% 59,47% 54,24% 60,07% 63,79% 68,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,56% 83,96% 85,90% 84,06% 78,72% 77,42% 79,51% 80,58% 80,82% 79,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,79% 283,68% 326,09% 309,43% 209,05% 236,88% 240,10% 270,72% 303,82% 275,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...