Visa allt om Effective Newsroom Solutions Scandinavia AB
Visa allt om Effective Newsroom Solutions Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 032 6 532 6 642 4 554 4 902 4 184 3 519 3 739 3 808 4 382
Övrig omsättning 82 230 35 30 - - 57 - 508 -
Rörelseresultat (EBIT) -444 609 378 22 294 445 612 795 1 336 1 127
Resultat efter finansnetto -468 592 357 -11 267 438 751 1 110 1 417 1 152
Årets resultat -226 109 204 357 196 246 1 584 733 735
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 951 1 160 616 918 1 086 504 0 778 3 802 3 824
Omsättningstillgångar 2 026 2 989 2 151 1 771 1 203 1 113 856 5 836 2 403 3 308
Tillgångar 2 977 4 149 2 767 2 690 2 290 1 617 856 6 614 6 204 7 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 007 1 234 1 125 920 563 366 121 704 853 855
Obeskattade reserver 0 242 192 100 100 100 0 616 338 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 494 951 531 630 752 445 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 475 1 722 919 1 039 874 705 735 5 294 5 013 6 276
Skulder och eget kapital 2 977 4 149 2 767 2 690 2 290 1 617 856 6 614 6 204 7 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 300 300 353 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 805 1 828 1 794 1 516 1 410 955 838 532 752 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 524 445 435 400 365 243 357 343 373 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 584 733 735
Omsättning 6 114 6 762 6 677 4 584 4 902 4 184 3 576 3 739 4 316 4 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 6 6 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 754 817 949 759 817 1 046 880 935 952 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 260 282 278 256 285 382 321 374 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 763 630 276 449 497 612 823 1 366 1 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,65% -1,66% 45,85% -7,10% 17,16% 18,90% -5,88% -1,81% -13,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,88% 15,04% 13,66% 0,82% 12,84% 27,52% 87,62% 16,77% 22,84% 16,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,34% 9,55% 5,69% 0,48% 6,00% 10,64% 21,31% 29,66% 37,21% 26,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,13% 19,40% 18,55% 16,07% 6,71% 9,75% 3,44% 14,50% -68,54% -67,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,83% 34,29% 46,07% 36,94% 27,80% 27,19% 14,14% 17,35% 17,67% 11,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,36% 173,58% 234,06% 170,45% 137,64% 157,87% 116,46% 110,24% 47,94% 52,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...