Visa allt om Arne Jonssons Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Arne Jonssons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 775 985 2 169 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437
Övrig omsättning - - 113 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -277 130 69 63 -203 152 12 -81 579 146
Resultat efter finansnetto -276 131 65 64 -201 154 17 -71 588 147
Årets resultat -243 76 58 64 -115 113 11 -6 316 133
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10
Omsättningstillgångar 486 661 888 559 488 735 575 645 923 500
Tillgångar 486 661 888 559 488 735 575 648 929 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185 428 352 294 230 395 282 371 566 341
Obeskattade reserver 0 33 0 0 0 86 86 86 151 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 301 200 536 265 258 254 207 191 211 165
Skulder och eget kapital 486 661 888 559 488 735 575 648 929 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 90 - - 0 - 225 233 308 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 384 385 305 180 14 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 70 194 159 131 95 114 97 194 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 100 190 90
Omsättning 775 985 2 282 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 775 985 2 169 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 290 159 591 559 444 275 355 331 505 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -277 130 69 63 -203 152 15 -78 583 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,32% -54,59% 37,98% 12,37% 1,30% 52,09% 3,18% -65,76% 78,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -56,79% 19,82% 7,88% 11,81% -40,98% 20,95% 3,30% -10,96% 63,29% 29,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -35,61% 13,30% 3,23% 4,20% -14,30% 11,15% 2,09% -8,07% 22,88% 10,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,52% 54,42% 37,67% 53,56% 37,31% 49,24% 52,42% 53,41% 52,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,87% 46,80% 16,23% 18,70% 16,44% 34,83% 40,53% 51,59% 27,70% 23,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,07% 68,64% 39,64% 52,59% 47,13% 62,36% 60,07% 67,03% 72,63% 67,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,46% 330,50% 165,67% 210,94% 189,15% 289,37% 277,78% 337,70% 437,44% 297,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...