Visa allt om RANAVERKEN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 316 135 275 041 254 327 242 608 228 578 318 747 216 016 241 999 204 424 223 869
Övrig omsättning 840 455 391 877 908 2 916 807 710 158 382
Rörelseresultat (EBIT) 41 502 28 348 18 576 21 135 19 879 36 881 25 461 31 155 9 020 24 489
Resultat efter finansnetto 41 638 28 371 18 448 21 042 20 041 37 077 26 269 31 999 9 780 24 433
Årets resultat 27 789 19 594 11 310 12 196 16 597 25 174 18 797 17 979 6 020 13 656
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 436 33 314 29 581 31 558 33 367 35 606 23 683 23 613 25 346 26 872
Omsättningstillgångar 111 941 92 501 83 469 67 775 71 920 89 678 93 557 101 778 72 924 79 228
Tillgångar 156 377 125 814 113 050 99 333 105 287 125 284 117 240 125 391 98 270 106 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 907 26 118 17 525 18 215 22 518 30 835 24 360 41 322 29 343 33 323
Obeskattade reserver 52 172 46 340 46 242 44 355 46 100 47 379 42 644 39 841 32 282 30 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 187 262 302 341
Långfristiga skulder 0 0 0 0 250 523 797 1 070 1 343 7 458
Kortfristiga skulder 50 298 53 356 49 283 36 764 36 417 46 546 49 252 42 896 35 001 34 307
Skulder och eget kapital 156 377 125 814 113 050 99 333 105 287 125 284 117 240 125 391 98 270 106 100
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 940 928 958 948 905 965 1 109 622 570 761
Varav tantiem till styrelse & VD - 147 47 55 72 125 - - - -
Löner till övriga anställda 43 114 40 477 38 636 37 419 35 185 37 449 35 581 34 878 34 475 34 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 222 16 807 15 679 14 703 13 533 17 028 12 395 12 674 12 863 12 648
Utdelning till aktieägare 0 0 11 000 12 000 16 500 25 000 18 700 30 000 6 000 10 000
Omsättning 316 975 275 496 254 718 243 485 229 486 321 663 216 823 242 709 204 582 224 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 104 103 94 93 99 97 100 101 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 874 2 645 2 469 2 581 2 458 3 220 2 227 2 420 2 024 2 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 590 570 599 562 560 538 514 505 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 516 30 366 20 822 23 415 22 181 38 979 27 760 33 392 11 279 26 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,94% 8,14% 4,83% 6,14% -28,29% 47,56% -10,74% 18,38% -8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,63% 22,56% 16,47% 21,31% 19,09% 29,79% 22,49% 25,60% 10,12% 23,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,17% 10,32% 7,32% 8,72% 8,79% 11,71% 12,20% 13,26% 4,87% 11,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,33% 39,01% 37,21% 38,83% 38,90% 33,26% 43,08% 41,02% 37,45% 39,88%
Rörelsekapital/omsättning 19,50% 14,23% 13,44% 12,78% 15,53% 13,53% 20,51% 24,33% 18,55% 20,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,50% 49,49% 47,41% 53,17% 55,54% 54,11% 47,58% 56,37% 54,07% 52,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,38% 111,80% 101,04% 118,65% 122,96% 132,66% 133,96% 172,06% 129,72% 164,21%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...