Visa allt om Lugnets MC Center AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 33 949 32 313 26 947 31 111 28 454 33 614 30 470 25 891 25 919 26 368
Övrig omsättning 868 805 729 715 805 615 423 437 365 438
Rörelseresultat (EBIT) 1 673 899 88 199 -1 546 303 646 169 1 200 453
Resultat efter finansnetto 1 532 701 16 -211 -1 577 275 624 158 1 189 421
Årets resultat 866 392 16 -211 -467 272 421 81 684 245
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 171 279 428 637 802 947 956 856 876
Omsättningstillgångar 10 794 9 309 11 202 11 136 10 546 11 953 10 850 9 199 8 967 9 217
Tillgångar 11 013 9 480 11 481 11 564 11 183 12 755 11 798 10 155 9 823 10 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 719 1 043 891 2 375 2 586 2 798 2 526 2 105 2 524 2 040
Obeskattade reserver 405 36 0 0 0 1 110 1 195 1 120 1 079 775
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 121 5 691 6 307 5 179 5 101 4 318 4 508 3 361 2 912 3 400
Kortfristiga skulder 4 769 2 710 4 282 4 009 3 496 4 528 3 568 3 569 3 308 3 879
Skulder och eget kapital 11 013 9 480 11 481 11 564 11 183 12 755 11 798 10 155 9 823 10 093
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 200 2 465 1 983 2 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 829 889 761 732
Utdelning till aktieägare 600 190 240 1 500 0 0 0 0 500 0
Omsättning 34 817 33 118 27 676 31 826 29 259 34 229 30 893 26 328 26 284 26 806
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 8 9 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 244 4 616 3 850 3 889 3 162 4 202 4 353 3 699 4 320 4 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 487 532 527 511 503 440 488 463 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 716 961 234 408 -1 327 529 885 378 1 369 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,06% 19,91% -13,38% 9,34% -15,35% 10,32% 17,69% -0,11% -1,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,25% 9,85% 1,85% 3,20% -12,55% 3,21% 6,29% 2,62% 13,31% 5,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,95% 2,89% 0,79% 1,19% -4,93% 1,22% 2,44% 1,03% 5,04% 2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,47% 17,15% 19,87% 19,07% 16,37% 18,30% 18,44% 20,55% 21,86% 19,04%
Rörelsekapital/omsättning 17,75% 20,42% 25,68% 22,91% 24,78% 22,09% 23,90% 21,75% 21,83% 20,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,48% 11,30% 7,76% 20,54% 23,12% 28,72% 29,31% 29,33% 34,26% 25,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,62% 27,01% 20,69% 27,36% 32,78% 9,61% 34,25% 12,89% 42,99% 16,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!