Visa allt om Bengt Dahlgren Skövde AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 30 761 25 789 21 286 20 146 20 163 21 053 21 648 22 323 18 430 12 826
Övrig omsättning 13 26 47 718 0 0 127 135 0 153
Rörelseresultat (EBIT) 5 577 5 285 3 679 4 931 2 922 4 047 2 921 2 189 2 464 1 447
Resultat efter finansnetto 5 572 5 279 3 674 4 925 2 915 4 043 2 912 2 186 2 461 1 444
Årets resultat 4 316 2 803 2 197 2 895 2 250 3 122 2 253 1 701 1 865 1 092
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 054 524 465 209 218 236 344 246 76 75
Omsättningstillgångar 20 800 18 300 13 078 12 618 10 092 11 542 9 607 10 343 9 216 8 523
Tillgångar 22 854 18 824 13 542 12 827 10 310 11 778 9 951 10 589 9 292 8 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 442 7 725 4 923 4 926 3 531 5 281 3 659 3 086 4 350 2 485
Obeskattade reserver 3 040 3 040 1 890 1 190 0 0 0 4 12 14
Avsättningar (tkr) 1 808 1 470 1 091 297 249 380 304 416 280 269
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 564 6 589 5 639 6 414 6 530 6 117 5 988 7 083 4 650 5 830
Skulder och eget kapital 22 854 18 824 13 543 12 827 10 310 11 778 9 951 10 589 9 292 8 598
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 097 1 159 1 097 737 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 403 8 483 7 822 7 775 6 534 6 997 6 068 6 118 6 832 7 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 731 3 680 4 368 3 598 3 683 3 828 3 590 3 290 3 122 2 335
Utdelning till aktieägare 4 100 3 600 0 2 200 1 500 4 000 1 500 0 1 865 0
Omsättning 30 774 25 815 21 333 20 864 20 163 21 053 21 775 22 458 18 430 12 979
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 18 16 16 16 16 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 619 1 612 1 183 1 259 1 260 1 316 1 353 1 488 1 229 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 827 786 705 732 718 765 707 744 676 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 617 5 316 3 713 4 940 2 940 4 070 2 952 2 219 2 510 1 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,28% 21,15% 5,66% -0,08% -4,23% -2,75% -3,02% 21,12% 43,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,40% 28,08% 27,17% 38,44% 28,34% 34,36% 29,36% 20,69% 26,54% 16,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,13% 20,49% 17,28% 24,48% 14,49% 19,22% 13,50% 9,81% 13,38% 11,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,53% 45,41% 34,95% 30,80% 17,67% 25,77% 16,72% 14,60% 24,77% 21,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,31% 53,63% 47,24% 45,64% 34,25% 44,84% 36,77% 29,17% 46,92% 29,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,48% 277,74% 231,92% 196,73% 154,55% 188,69% 160,44% 146,03% 198,19% 146,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!