Visa allt om Marka Pac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 39 834 43 741 28 505 26 210 26 269 27 507 25 461 29 301 26 226 30 233
Övrig omsättning 225 208 218 356 451 429 6 21 0 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 785 6 506 688 531 1 001 2 086 1 345 940 -307 -850
Resultat efter finansnetto 1 489 6 148 352 242 570 1 711 1 021 504 -932 -1 492
Årets resultat 1 183 4 828 277 186 448 1 321 897 504 -332 -492
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 858 9 760 8 520 9 317 10 404 11 072 7 845 8 336 7 938 8 010
Omsättningstillgångar 12 411 14 805 8 976 10 566 8 908 8 652 9 259 9 985 9 840 10 930
Tillgångar 22 269 24 565 17 495 19 884 19 312 19 724 17 104 18 321 17 778 18 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 835 7 476 2 649 2 372 2 186 3 038 2 217 1 820 1 315 1 647
Obeskattade reserver 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 64 68 74 80 0 94 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 833 8 280 9 713 9 765 8 216 4 427 895 1 300 1 705 2 110
Kortfristiga skulder 8 538 8 740 5 059 7 667 8 823 12 165 13 993 15 202 14 758 15 182
Skulder och eget kapital 22 269 24 565 17 495 19 884 19 312 19 724 17 104 18 321 17 778 18 939
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 466 4 313 4 052 4 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 548 1 474 1 388 1 596
Utdelning till aktieägare 200 4 825 0 0 0 1 300 500 500 0 0
Omsättning 40 059 43 949 28 723 26 566 26 720 27 936 25 467 29 322 26 226 30 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 11 11 11 11 11 11 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 320 3 365 2 591 2 383 2 388 2 501 2 315 2 664 2 384 2 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 520 554 518 554 565 547 526 495 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 898 8 622 2 622 2 386 2 774 3 366 2 615 2 333 1 175 1 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,93% 53,45% 8,76% -0,22% -4,50% 8,04% -13,11% 11,73% -13,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,02% 26,48% 3,94% 2,68% 5,18% 10,58% 7,86% 5,13% -1,73% -4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,48% 14,87% 2,42% 2,03% 3,81% 7,58% 5,28% 3,21% -1,17% -2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,80% 48,47% 47,86% 40,18% 44,78% 45,39% 16,37% 13,35% 8,72% 8,02%
Rörelsekapital/omsättning 9,72% 13,87% 13,74% 11,06% 0,32% -12,77% -18,59% -17,80% -18,75% -14,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,22% 30,43% 15,14% 11,93% 11,67% 15,40% 12,96% 9,93% 7,40% 8,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,45% 111,99% 54,18% 49,03% 41,03% 27,42% 28,83% 30,27% 31,82% 27,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!