Visa allt om Högsäters Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 207 28 273 22 647 20 966 15 079 15 519 14 488 11 542 8 695 6 508
Övrig omsättning 376 286 258 293 332 227 56 1 29 324
Rörelseresultat (EBIT) 3 009 1 916 1 331 1 388 209 183 1 105 302 589 432
Resultat efter finansnetto 2 809 1 702 1 126 1 197 36 19 965 126 417 339
Årets resultat 1 709 845 591 718 18 9 680 123 253 200
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 574 5 811 4 567 3 575 3 242 3 506 3 258 3 355 3 486 2 089
Omsättningstillgångar 12 085 10 420 8 935 6 837 5 465 5 137 5 250 4 169 3 854 2 758
Tillgångar 18 659 16 231 13 502 10 412 8 707 8 643 8 508 7 524 7 340 4 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 421 4 712 3 867 3 277 2 559 2 541 2 532 1 852 1 729 1 476
Obeskattade reserver 2 435 1 795 1 171 814 554 554 554 460 493 402
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 665 1 590 1 802 939 1 543 1 201 760 822 884 930
Kortfristiga skulder 8 138 8 134 6 662 5 382 4 052 4 348 4 662 4 389 4 233 2 039
Skulder och eget kapital 18 659 16 231 13 502 10 412 8 707 8 643 8 508 7 524 7 340 4 847
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 3 728 3 540 2 970 2 509
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - 1 283 1 146 959 825
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 583 28 559 22 905 21 259 15 411 15 746 14 544 11 543 8 724 6 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 13 13 12 14 13 13 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 836 2 020 1 742 1 613 1 257 1 109 1 114 888 870 814
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 573 534 454 463 392 386 356 390 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 276 2 120 1 494 1 589 409 420 1 280 469 757 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,38% 24,84% 8,02% 39,04% -2,84% 7,12% 25,52% 32,74% 33,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,13% 11,80% 9,86% 13,33% 2,40% 2,13% 13,01% 4,04% 8,05% 8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,64% 6,78% 5,88% 6,62% 1,39% 1,19% 7,64% 2,63% 6,80% 6,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,71% 40,20% 42,28% 40,21% 44,05% 44,75% 49,12% 50,83% 60,41% 61,03%
Rörelsekapital/omsättning 12,65% 8,09% 10,04% 6,94% 9,37% 5,08% 4,06% -1,91% -4,36% 11,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,59% 37,66% 35,40% 37,57% 34,35% 34,40% 34,84% 29,38% 28,79% 36,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,53% 82,52% 91,55% 86,18% 88,57% 73,11% 73,55% 64,27% 70,12% 106,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!