Visa allt om Ture Palmqvist VVS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 613 13 570 13 925 13 915 12 968 12 092 12 536 11 717 10 871 11 984
Övrig omsättning 112 12 33 87 0 315 75 2 55 60
Rörelseresultat (EBIT) 317 328 354 199 352 517 555 613 213 223
Resultat efter finansnetto 284 300 323 163 311 477 499 549 148 160
Årets resultat 321 310 156 188 192 263 298 299 111 127
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 047 1 940 2 035 2 055 1 931 2 087 2 086 2 191 2 021 2 091
Omsättningstillgångar 4 799 4 114 3 781 3 714 3 616 3 786 3 924 3 309 3 011 2 964
Tillgångar 6 845 6 055 5 816 5 769 5 547 5 873 6 009 5 500 5 031 5 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 632 3 311 3 102 2 946 2 757 2 715 2 572 2 473 2 274 2 263
Obeskattade reserver 200 331 431 332 432 389 261 161 17 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 633 184 224 395 248 369 439 799 898 488
Kortfristiga skulder 2 381 2 228 2 059 2 097 2 110 2 399 2 737 2 066 1 843 2 278
Skulder och eget kapital 6 845 6 055 5 816 5 769 5 547 5 873 6 009 5 500 5 031 5 055
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 727 2 755 2 666 2 832
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 031 972 1 001 979
Utdelning till aktieägare 150 0 100 0 0 150 120 200 100 100
Omsättning 13 725 13 582 13 958 14 002 12 968 12 407 12 611 11 719 10 926 12 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 8 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 702 1 696 1 741 1 546 1 621 1 727 1 791 1 674 1 553 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 581 564 542 560 559 534 544 531 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 360 368 394 246 399 565 605 664 265 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% -2,55% 0,07% 7,30% 7,24% -3,54% 6,99% 7,78% -9,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,65% 5,42% 6,09% 3,47% 6,38% 8,80% 9,24% 11,22% 4,27% 4,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,34% 2,42% 2,54% 1,44% 2,73% 4,28% 4,43% 5,27% 1,98% 1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,48% 47,49% 46,06% 48,60% 50,69% 47,65% 48,64% 51,94% 50,82% 47,01%
Rörelsekapital/omsättning 17,76% 13,90% 12,37% 11,62% 11,61% 11,47% 9,47% 10,61% 10,74% 5,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,34% 58,95% 59,12% 55,55% 55,78% 51,39% 46,19% 47,25% 45,46% 45,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,41% 121,10% 117,97% 115,55% 106,59% 109,00% 93,46% 97,73% 100,33% 83,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!