Visa allt om Sverigevagnen i Borlänge AB
Visa allt om Sverigevagnen i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 096 13 185 14 519 16 352 17 121 15 745 15 850 15 377 12 681 1 991
Övrig omsättning 686 1 290 817 361 368 622 11 818 934 1 050
Rörelseresultat (EBIT) 266 57 177 77 395 -201 662 594 -343 175
Resultat efter finansnetto 112 25 157 61 377 -211 650 560 -358 156
Årets resultat 88 20 115 20 119 -44 351 494 -358 156
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 318 3 769 1 481 926 1 054 67 104 95 106 112
Omsättningstillgångar 990 1 926 1 778 2 618 3 779 4 247 4 592 3 911 3 352 782
Tillgångar 5 309 5 695 3 260 3 544 4 832 4 315 4 696 4 006 3 459 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 1 344 1 324 1 210 1 190 1 071 1 115 763 269 177
Obeskattade reserver 210 210 210 210 210 0 167 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 991 1 467 0 0 0 0 0 18 229 71
Kortfristiga skulder 2 676 2 674 1 725 2 124 3 432 3 244 3 414 3 224 2 960 645
Skulder och eget kapital 5 309 5 695 3 260 3 544 4 832 4 315 4 696 4 006 3 459 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 744 524 598 833 763 1 077 833 671 743 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 233 173 183 301 283 377 262 260 303 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 782 14 475 15 336 16 713 17 489 16 367 15 861 16 195 13 615 3 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 548 4 395 3 630 4 088 4 280 3 936 3 963 3 844 3 170 664
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 232 195 296 267 377 222 179 188 143
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 046 518 602 205 497 -164 711 639 -306 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,18% -9,19% -11,21% -4,49% 8,74% -0,66% 3,08% 21,26% 536,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,05% 1,12% 5,43% 2,17% 8,17% -4,66% 14,10% 14,88% -9,92% 19,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,78% 0,49% 1,22% 0,47% 2,31% -1,28% 4,18% 3,88% -2,70% 8,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,43% 9,73% 10,77% 13,61% 13,60% 10,51% 16,28% 10,15% 4,20% 10,30%
Rörelsekapital/omsättning -23,76% -5,67% 0,37% 3,02% 2,03% 6,37% 7,43% 4,47% 3,09% 6,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,06% 26,48% 45,64% 38,51% 27,83% 24,82% 26,36% 19,05% 7,78% 19,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,32% 41,21% 38,38% 36,39% 34,32% 32,46% 24,46% 15,01% 19,97% 100,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...