Visa allt om Viking Supply Ships AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 285 933 503 860 300 297 331 502 1 069 038 1 976 877 3 189 866 2 924 990 3 274 053 2 989 468
Övrig omsättning 1 526 0 2 485 211 0 35 372 43 323 828 108 569 28 596 10 639
Rörelseresultat (EBIT) -179 802 37 693 2 273 968 -381 683 -274 917 -205 720 483 530 -192 953 -143 315 -347 864
Resultat efter finansnetto -189 708 63 567 2 164 425 -333 749 -410 253 -397 469 216 997 -320 889 -355 433 -466 346
Årets resultat -191 074 51 604 1 751 119 -332 246 -406 482 -439 809 199 506 -358 968 -392 723 -434 548
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 503 412 1 776 503 1 829 925 2 731 338 3 245 229 3 656 008 4 157 495 4 085 437 4 898 522 5 114 465
Omsättningstillgångar 186 376 363 093 2 404 471 153 723 447 592 460 531 1 102 135 798 774 846 214 1 168 119
Tillgångar 1 689 788 2 139 596 4 234 397 2 885 061 3 692 821 4 116 539 5 259 630 4 884 211 5 744 736 6 282 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 607 745 2 033 874 2 968 148 971 414 1 439 564 1 385 990 2 041 907 1 749 212 2 091 256 2 478 447
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 310 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 540 13 021 896 481 19 915 1 896 107 1 007 541 2 361 522 2 411 388 2 786 974 2 181 524
Kortfristiga skulder 75 503 92 701 369 768 1 893 732 357 150 1 723 008 856 201 723 611 855 196 1 608 197
Skulder och eget kapital 1 689 788 2 139 596 4 234 397 2 885 061 3 692 821 4 116 539 5 259 630 4 884 211 5 744 736 6 282 586
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 351 4 782 3 553 0 5 086 4 421 2 225 3 596 - 15 474
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 212 165 213 166 192 888 266 462 295 854 506 951 571 717 499 046 448 625 406 070
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 57 635 62 895 59 356 71 525 66 067 113 536 134 620 151 902 186 363 226 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 287 459 503 860 2 785 508 331 502 1 104 410 2 020 200 3 190 694 3 033 559 3 302 649 3 000 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 295 287 321 364 464 740 796 866 843 888
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 969 1 756 936 911 2 304 2 671 4 007 3 378 3 884 3 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 961 990 872 935 850 904 934 820 794 790
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -101 205 114 562 2 381 531 -187 313 161 713 268 428 678 528 271 627 120 070 67 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,25% 67,79% -9,41% -68,99% -45,92% -38,03% 9,06% -10,66% 9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,55% 3,12% 54,08% -9,12% -5,82% -4,82% 9,21% -3,00% -1,86% -5,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -62,36% 13,23% 762,52% -79,34% -20,10% -10,03% 15,18% -5,00% -3,27% -10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,78% 53,66% 677,56% -524,89% 8,46% -63,86% 7,71% 2,57% -0,27% -14,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,14% 95,06% 70,10% 33,67% 38,98% 33,67% 38,82% 35,81% 36,40% 39,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,84% 381,99% 616,35% 7,07% 119,04% 25,19% 124,38% 103,96% 93,76% 68,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning - 10 757 7 958 8 908 333 166 343 782 324 576 1 131 624 1 247 167 1 332 815
Övrig omsättning - 14 0 0 0 721 33 107 148 20 826 112
Rörelseresultat (EBIT) - 448 -1 148 -241 -1 884 579 -4 508 -53 903 -85 583 -173 612
Resultat efter finansnetto - 301 925 1 660 663 -985 769 -343 811 -289 757 -114 071 -338 979 -211 002 1 224 545
Årets resultat - 301 925 1 660 663 -985 769 -343 811 -329 757 -114 071 -362 470 -277 999 1 216 091
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 2 050 926 2 817 370 1 048 297 1 905 186 2 192 580 2 611 681 2 540 643 2 818 794 3 886 867
Omsättningstillgångar - 6 510 11 000 41 925 150 033 143 958 111 001 185 026 647 561 638 711
Tillgångar - 2 057 436 2 828 370 1 090 222 2 055 219 2 336 538 2 722 682 2 725 669 3 466 355 4 525 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 2 006 202 2 786 629 1 004 616 1 985 944 1 990 174 2 417 093 2 387 910 2 604 647 2 882 646
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 4 323 4 767 5 588 6 233 6 608 7 513 6 470 9 309 10 463
Långfristiga skulder - 7 426 10 362 12 797 15 186 162 488 220 188 174 902 584 169 1 204 105
Kortfristiga skulder - 39 486 26 612 67 221 47 856 177 268 77 888 156 387 268 230 428 364
Skulder och eget kapital - 2 057 436 2 828 370 1 090 222 2 055 219 2 336 538 2 722 682 2 725 669 3 466 355 4 525 578
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 1 600 - 0 683 1 267 2 225 3 596 - 11 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 45 208 100 429 126 889 248 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - 715 - 96 586 446 23 990 44 600 79 712 136 121
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 10 771 7 958 8 908 333 166 344 503 324 609 1 238 772 1 267 993 1 332 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 - 0 79 215 271 404
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 4 109 5 263 4 602 3 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 835 743 614 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 448 -1 148 -241 331 869 579 -4 236 -29 862 -82 825 -150 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 35,17% -10,66% -97,33% -3,09% 5,92% -71,32% -9,26% -6,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 14,72% 58,74% -90,10% -16,13% -11,82% -3,90% -10,86% -4,50% 28,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2 814,91% 20 877,71% -11 026,94% -99,51% -80,34% -32,75% -26,17% -12,51% 97,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -306,55% -196,18% -283,97% 30,67% -9,69% 10,20% 2,53% 30,42% 15,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 97,51% 98,52% 92,15% 96,63% 85,18% 88,78% 87,61% 75,14% 63,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 16,49% 41,33% 62,37% 313,51% 81,21% 142,51% 114,49% 235,47% 144,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!