Visa allt om G.E.B.O.-Försäljning Aktiebolag
Visa allt om G.E.B.O.-Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 030 604 712 324 619 1 019 413 0 8 542 16 804
Övrig omsättning 13 - - - - - - - 490 122
Rörelseresultat (EBIT) 349 -123 97 2 39 303 -138 -81 -480 -791
Resultat efter finansnetto 348 -129 83 -14 28 283 -1 179 -3 212 -512 -785
Årets resultat 348 -129 83 -14 28 283 -1 179 -3 212 -512 -785
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 75 28 44 29 27 35 475 1 614 1 177
Omsättningstillgångar 1 215 549 368 301 288 614 384 1 294 4 401 5 595
Tillgångar 1 270 624 396 345 317 641 419 1 769 6 015 6 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 122 121 38 51 -26 -309 870 4 082 4 594
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 98 220 244 207 478 619 886 0 0
Kortfristiga skulder 800 404 55 63 58 189 109 13 1 933 2 178
Skulder och eget kapital 1 270 624 396 345 317 641 419 1 769 6 015 6 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 80 0 401 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 794 73 94 28 84 94 0 0 798 1 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 257 26 30 8 27 26 26 0 546 771
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 043 604 712 324 619 1 019 413 0 9 032 16 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 1 1 1 1 1 0 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 010 604 712 324 619 1 019 413 - 2 847 4 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 106 125 36 115 123 106 - 575 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 -109 113 17 48 311 -134 -81 -441 -722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 898,34% -15,17% 119,75% -47,66% -39,25% 146,73% - -100,00% -49,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,03% -19,55% 24,49% 0,58% 12,30% 47,27% -279,00% - -6,78% -10,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% -20,20% 13,62% 0,62% 6,30% 29,74% -283,05% - -4,78% -4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,07% 54,30% 51,69% 64,81% 45,23% 53,48% 22,76% - 19,78% 14,36%
Rörelsekapital/omsättning 6,88% 24,01% 43,96% 73,46% 37,16% 41,71% 66,59% - 28,89% 20,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,01% 19,55% 30,56% 11,01% 16,09% -4,06% -73,75% 49,18% 67,86% 67,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,25% 50,00% 176,36% 12,70% 6,90% 190,48% 2,75% 9 953,85% 188,67% 186,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...