Visa allt om City Centrum i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 98 145 85 856 95 246 99 619 76 643 83 919 97 360 96 008 94 515 93 447
Övrig omsättning 593 1 214 864 3 091 12 875 10 343 307 257 268 227
Rörelseresultat (EBIT) 452 -2 197 -830 -4 550 4 904 -197 -1 037 -20 1 019 -421
Resultat efter finansnetto 552 -2 197 -830 -4 548 4 897 -193 -1 035 23 1 078 -354
Årets resultat 726 628 390 367 0 0 0 0 871 -359
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 612 6 241 8 175 9 972 11 574 125 5 016 5 274 2 738 2 606
Omsättningstillgångar 14 202 8 244 8 815 11 149 19 167 8 698 6 707 5 887 8 462 8 462
Tillgångar 18 814 14 485 16 990 21 122 30 741 8 823 11 723 11 161 11 201 11 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 731 4 005 3 377 2 987 2 620 2 620 2 620 2 620 2 620 2 620
Obeskattade reserver 4 216 3 387 3 394 3 233 2 287 0 1 845 1 654 1 023 1 079
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 868 7 094 10 219 14 902 25 834 6 203 7 258 6 887 7 558 7 369
Skulder och eget kapital 18 814 14 485 16 990 21 122 30 741 8 823 11 723 11 161 11 201 11 068
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 055 9 598 9 262 9 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 274 2 690 2 301 2 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 738 87 070 96 110 102 710 89 518 94 262 97 667 96 265 94 783 93 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 30 32 34 27 34 34 33 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 926 2 862 2 976 2 930 2 839 2 468 2 864 2 909 2 864 2 596
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 421 418 425 512 395 406 386 368 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 399 -264 1 049 -2 659 6 588 1 022 122 788 1 669 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,31% -9,86% -4,39% 29,98% -8,67% -13,81% 1,41% 1,58% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,93% -15,17% -4,89% -21,22% 16,08% -2,18% -8,82% 0,23% 9,66% -3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,56% -2,56% -0,87% -4,50% 6,45% -0,23% -1,06% 0,03% 1,14% -0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,97% 28,54% 28,83% 28,68% 27,96% 25,41% 27,67% 27,49% 27,37% 26,70%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 1,34% -1,47% -3,77% -8,70% 2,97% -0,57% -1,04% 0,96% 1,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,99% 45,89% 35,46% 26,08% 14,33% 29,70% 34,63% 35,03% 30,51% 30,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,94% 91,65% 68,43% 63,33% 67,81% 140,22% 69,22% 63,12% 90,47% 95,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!