Visa allt om Krafthagen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 419 9 447 10 297 10 004 12 753 11 615 11 983 12 024 11 627 10 389
Övrig omsättning 162 123 87 57 242 23 542 9 17 124
Rörelseresultat (EBIT) 1 889 2 172 2 904 2 644 3 584 3 425 3 289 2 212 2 699 1 926
Resultat efter finansnetto 1 179 1 284 2 039 1 379 2 708 2 520 2 226 1 073 1 613 871
Årets resultat 1 076 877 1 400 789 1 624 1 464 1 547 504 786 381
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 433 41 327 41 773 38 475 40 117 40 649 38 785 41 594 39 331 40 232
Omsättningstillgångar 10 157 5 504 5 590 9 004 9 251 8 214 5 991 5 098 3 656 3 299
Tillgångar 50 591 46 831 47 363 47 479 49 368 48 863 44 776 46 692 42 987 43 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 594 16 938 16 481 15 501 15 314 13 991 12 828 11 432 11 078 10 442
Obeskattade reserver 3 336 3 539 3 381 3 144 2 897 2 504 1 868 1 638 1 409 1 037
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 428 23 693 24 720 25 746 26 773 27 800 26 826 27 795 26 872 27 938
Kortfristiga skulder 3 232 2 661 2 781 3 087 4 383 4 568 3 253 5 827 3 627 4 114
Skulder och eget kapital 50 591 46 831 47 363 47 479 49 368 48 863 44 776 46 692 42 987 43 531
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 800 757 742 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 1 956 1 528 1 546 1 410 1 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 529 499 616 557 603
Utdelning till aktieägare 420 420 420 420 602 301 301 151 151 151
Omsättning 8 581 9 570 10 384 10 061 12 995 11 638 12 525 12 033 11 644 10 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 105 2 362 2 574 2 001 2 551 1 936 1 997 2 004 1 938 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 568 599 525 585 427 497 506 473 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 088 3 399 4 019 3 701 4 664 4 433 4 249 3 211 3 642 2 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,88% -8,25% 2,93% -21,56% 9,80% -3,07% -0,34% 3,41% 11,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,74% 4,64% 6,14% 5,58% 7,31% 7,06% 7,42% 4,81% 6,35% 4,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,46% 23,01% 28,22% 26,50% 28,31% 29,70% 27,72% 18,67% 23,47% 19,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,25% 30,09% 27,28% 59,15% 38,17% 31,39% 22,85% -6,06% 0,25% -7,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,92% 42,06% 40,37% 37,81% 35,60% 32,63% 31,90% 27,22% 28,19% 25,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,26% 206,84% 201,01% 291,67% 211,07% 179,82% 184,17% 87,49% 100,80% 80,19%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...