Visa allt om Crossandra Blommor Aktiebolag
Visa allt om Crossandra Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 628 2 546 2 607 2 585 2 677 2 719 2 905 3 101 3 140 3 252
Övrig omsättning 75 55 42 27 61 37 67 106 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 8 -70 53 -7 -101 -166 -45 -4 -29
Resultat efter finansnetto 8 5 -72 57 8 -104 -168 -12 -19 38
Årets resultat 8 5 -72 57 8 -104 -168 -12 -19 38
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 21 2 2 9 10
Omsättningstillgångar 505 432 374 403 466 501 654 457 595 638
Tillgångar 506 433 375 405 467 522 656 459 604 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84 76 71 143 86 78 122 76 87 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Kortfristiga skulder 423 358 304 262 381 443 523 383 516 541
Skulder och eget kapital 506 433 375 405 467 522 656 459 604 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 353 324 388 266 259 375 422 508 432 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 345 330 254 376 407 478 562 502 442 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 235 204 187 199 308 323 270 331 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 703 2 601 2 649 2 612 2 738 2 756 2 972 3 207 3 200 3 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 657 637 652 646 669 680 726 775 785 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 240 222 216 213 219 285 332 333 305 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 8 -70 53 -7 -101 -166 -45 -3 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,22% -2,34% 0,85% -3,44% -1,54% -6,40% -6,32% -1,24% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,37% 1,85% -18,40% 14,32% 3,21% -18,97% -25,30% -2,18% 0,50% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 0,31% -2,65% 2,24% 0,56% -3,64% -5,71% -0,32% 0,10% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,63% 53,69% 49,21% 55,20% 52,63% 57,52% 56,49% 57,88% 56,15% 55,20%
Rörelsekapital/omsättning 3,12% 2,91% 2,69% 5,45% 3,18% 2,13% 4,51% 2,39% 2,52% 2,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,60% 17,55% 18,93% 35,31% 18,42% 14,94% 18,60% 16,56% 14,40% 16,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,83% 63,97% 76,97% 98,47% 89,50% 80,59% 93,50% 92,95% 104,84% 110,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...