Visa allt om Bergmans VVS i Växjö AB
Visa allt om Bergmans VVS i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 142 4 753 5 740 4 852 4 643 5 656 5 365 5 043 5 039 4 633
Övrig omsättning 547 - - 17 121 - 7 5 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 770 614 463 509 323 618 473 61 2 -43
Resultat efter finansnetto 768 613 463 510 331 623 465 51 -15 -52
Årets resultat 426 485 430 396 170 337 250 71 1 49
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 177 107 53 15 36 53 40 150 199
Omsättningstillgångar 3 006 2 615 2 256 2 154 1 814 1 679 1 491 1 274 1 457 983
Tillgångar 3 240 2 792 2 363 2 208 1 829 1 715 1 543 1 314 1 607 1 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 443 1 417 1 251 981 735 708 521 346 425 515
Obeskattade reserver 589 384 383 389 395 307 151 34 87 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 992 728 837 698 700 871 934 1 095 558
Skulder och eget kapital 3 240 2 792 2 363 2 208 1 829 1 715 1 543 1 314 1 607 1 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 125 240 240 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 727 802 787 714 774 582 576 600 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 502 546 517 446 447 443 458 462 353
Utdelning till aktieägare 400 320 0 0 0 0 150 75 0 90
Omsättning 5 689 4 753 5 740 4 869 4 764 5 656 5 372 5 048 5 041 4 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 571 2 377 2 870 2 426 2 322 1 885 1 788 1 681 1 680 1 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 795 636 705 661 602 415 391 432 455 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 773 617 469 515 330 635 492 72 51 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,18% -17,20% 18,30% 4,50% -17,91% 5,42% 6,39% 0,08% 8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,77% 22,03% 19,64% 23,23% 18,15% 36,56% 30,65% 4,72% 0,31% -3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,97% 12,94% 8,08% 10,57% 7,15% 11,09% 8,82% 1,23% 0,10% -0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,25% 55,71% 47,68% 52,25% 50,10% 52,71% 43,78% 43,68% 44,99% 40,34%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 34,15% 26,62% 27,14% 24,04% 17,31% 11,56% 6,74% 7,18% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,72% 61,48% 65,58% 58,17% 56,10% 54,48% 40,98% 28,24% 30,34% 50,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,98% 247,78% 288,05% 243,73% 245,42% 220,57% 153,50% 114,88% 114,06% 138,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...