Visa allt om Falcks Bensin & Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Falcks Bensin & Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 167 4 083 4 124 4 264 4 369 4 609 4 596 21 064 44 176 36 946
Övrig omsättning 17 9 68 - 4 14 24 1 049 20 26
Rörelseresultat (EBIT) 138 65 65 -193 -142 -108 -8 851 -32 119
Resultat efter finansnetto 139 64 65 -191 -138 -105 -12 848 -23 114
Årets resultat 133 12 5 7 5 1 5 338 11 92
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 785 819 967 1 136 1 272 1 438 1 558 764 828
Omsättningstillgångar 1 474 1 208 1 081 944 997 973 1 008 1 150 1 627 2 993
Tillgångar 2 075 1 993 1 900 1 912 2 133 2 246 2 446 2 707 2 392 3 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 453 1 321 1 309 1 304 1 297 1 292 1 291 1 286 949 1 028
Obeskattade reserver 201 235 187 130 331 480 590 614 228 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 420 438 404 478 505 474 565 807 1 215 2 523
Skulder och eget kapital 2 075 1 993 1 900 1 912 2 133 2 246 2 446 2 707 2 392 3 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 221 363 275 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 30 0 25
Löner till övriga anställda - 904 855 1 010 1 089 1 203 1 009 1 180 973 986
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 90 0 70
Sociala kostnader - 302 354 413 442 470 469 644 537 538
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 4 184 4 092 4 192 4 264 4 373 4 623 4 620 22 113 44 196 36 972
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 817 825 853 874 922 919 4 213 8 835 9 237
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 240 242 242 285 308 335 341 438 357 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 240 227 -24 24 58 144 948 31 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,06% -0,99% -3,28% -2,40% -5,21% 0,28% -78,18% -52,32% 19,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% 3,26% 3,47% -9,94% -6,42% -4,67% -0,33% 31,51% -0,79% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,31% 1,59% 1,60% -4,46% -3,14% -2,28% -0,17% 4,05% -0,04% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,90% 46,09% 46,68% 45,43% 47,52% 48,77% 49,91% 13,47% 5,89% 7,45%
Rörelsekapital/omsättning 25,29% 18,86% 16,42% 10,93% 11,26% 10,83% 9,64% 1,63% 0,93% 1,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,58% 75,48% 76,57% 73,50% 72,24% 73,28% 70,56% 64,22% 46,54% 31,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,19% 204,57% 194,31% 128,45% 127,72% 133,76% 123,01% 101,98% 85,43% 77,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...