Visa allt om Nyströms Cementvarufabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 44 457 38 152 36 717 48 948 58 747 61 661 59 235 54 104 47 367 42 707
Övrig omsättning 131 283 70 969 0 378 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 443 2 826 557 2 536 3 891 4 088 6 433 5 851 4 367 3 200
Resultat efter finansnetto 4 565 2 829 501 2 836 4 175 4 453 6 699 6 407 4 508 3 789
Årets resultat 3 618 2 215 454 2 906 3 247 3 460 5 223 4 990 3 508 2 174
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 869 13 484 13 598 14 541 15 310 14 808 15 810 13 869 13 854 13 545
Omsättningstillgångar 29 367 27 295 26 301 28 260 29 575 35 049 34 863 35 013 30 693 28 189
Tillgångar 44 236 40 778 39 898 42 801 44 885 49 858 50 673 48 882 44 547 41 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 262 36 643 36 428 38 474 37 568 41 821 41 361 39 143 37 152 36 644
Obeskattade reserver 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 974 4 135 3 471 4 327 6 417 7 137 8 413 8 839 6 495 4 190
Skulder och eget kapital 44 236 40 778 39 898 - 44 885 49 858 50 673 48 882 44 547 41 734
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 851 838 805 800
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 5 144 5 210 5 179 5 090
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - 2 399 2 168 2 421 2 440
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 2 000 2 500 2 000 7 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsättning 44 588 38 435 36 787 49 917 58 747 62 039 59 235 54 104 47 367 42 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 14 15 15 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 420 2 935 2 824 3 765 4 196 4 111 3 949 3 607 2 960 2 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 630 617 657 633 616 567 551 531 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 919 3 309 1 674 3 370 5 015 5 658 8 366 6 886 5 329 4 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,53% 3,91% -24,99% -16,68% -4,73% 4,10% 9,48% 14,22% 10,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,33% 6,94% 1,76% 6,63% 9,30% 8,93% 13,22% 13,11% 10,12% 9,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,28% 7,42% 1,91% 5,79% 7,11% 7,22% 11,31% 11,84% 9,52% 8,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,71% 38,45% 35,72% 29,72% 31,71% 30,65% 35,53% 36,62% 39,91% 40,52%
Rörelsekapital/omsättning 52,62% 60,70% 62,18% 48,89% 39,42% 45,27% 44,65% 48,38% 51,09% 56,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,50% 89,86% 91,30% 91,53% 85,26% 85,29% 83,01% 81,51% 84,98% 89,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 379,90% 485,47% 545,89% 476,70% 326,83% 370,58% 316,64% 312,72% 350,85% 483,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!