Visa allt om J.O. Solanders Åkeri Aktiebolag
Visa allt om J.O. Solanders Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 161 14 011 19 627 22 932 18 532 13 931 13 793 12 597 12 917 12 587
Övrig omsättning 249 372 224 - 44 282 100 179 178 52
Rörelseresultat (EBIT) -464 -632 -169 1 066 700 -50 120 62 178 580
Resultat efter finansnetto -461 -580 -346 943 486 -75 36 -12 12 407
Årets resultat 18 0 33 385 223 15 231 205 82 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 157 7 129 7 081 9 244 9 005 7 203 5 655 5 579 6 924 6 750
Omsättningstillgångar 3 337 2 704 3 684 4 230 3 867 3 609 3 300 2 927 3 004 2 950
Tillgångar 9 494 9 833 10 764 13 474 12 872 10 812 8 955 8 506 9 928 9 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 723 705 1 204 1 271 986 763 848 717 592 610
Obeskattade reserver 2 532 3 012 3 601 3 987 3 534 3 354 3 444 3 723 4 010 4 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 942 2 251 2 322 3 641 3 848 2 709 1 631 1 283 2 229 2 197
Kortfristiga skulder 4 296 3 865 3 637 4 575 4 504 3 986 3 032 2 783 3 097 2 784
Skulder och eget kapital 9 494 9 833 10 764 13 474 12 872 10 812 8 955 8 506 9 928 9 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 363 370 479 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 035 6 315 6 824 5 460 4 335 3 818 3 562 3 417 3 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 830 2 375 2 620 2 114 1 668 1 589 1 597 1 627 1 635
Utdelning till aktieägare 0 0 500 100 100 0 100 100 80 100
Omsättning 13 410 14 383 19 851 22 932 18 576 14 213 13 893 12 776 13 095 12 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 19 23 19 15 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 940 1 001 1 033 997 975 929 1 061 969 994 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 500 481 419 407 409 456 435 437 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 934 932 1 804 2 821 2 287 1 342 1 488 1 436 1 358 1 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,07% -28,61% -14,41% 23,74% 33,03% 1,00% 9,49% -2,48% 2,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,84% -4,54% -0,88% 8,89% 5,94% 0,30% 1,43% 1,23% 2,06% 6,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,77% -3,18% -0,48% 5,22% 4,13% 0,23% 0,93% 0,83% 1,59% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,22% 57,78% 57,72% 56,89% 100,00% 100,00% 100,00% 57,51% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,29% -8,29% 0,24% -1,50% -3,44% -2,71% 1,94% 1,14% -0,72% 1,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,42% 31,06% 37,28% 32,51% 27,89% 29,92% 37,81% 40,69% 35,04% 36,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,68% 69,96% 101,29% 92,46% 85,86% 90,54% 108,84% 105,17% 97,00% 105,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...