Visa allt om JK Invest Varberg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 825 32 400 59 406 68 468 70 232 74 236 72 448 72 876 71 543 66 064
Övrig omsättning 529 1 746 1 263 372 260 252 1 329 185 223 241
Rörelseresultat (EBIT) -846 -2 316 304 4 704 5 848 5 216 5 846 8 054 5 655 3 153
Resultat efter finansnetto 21 362 2 563 2 591 9 424 6 056 5 529 6 410 8 859 7 403 3 590
Årets resultat 21 617 4 899 2 065 7 980 4 494 4 331 5 063 5 423 5 930 2 128
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 216 33 664 30 053 29 656 30 510 30 702 29 667 31 123 30 573 25 954
Omsättningstillgångar 48 986 37 557 42 910 45 122 38 634 37 580 36 100 34 446 31 921 31 932
Tillgångar 82 202 71 221 72 963 74 778 69 144 68 282 65 767 65 569 62 494 57 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 065 54 448 49 549 51 485 46 505 46 010 51 679 51 616 51 193 48 263
Obeskattade reserver 4 033 4 268 6 629 6 309 5 865 5 569 5 569 5 618 3 558 3 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 751 9 491 10 429 8 975 8 170 7 561 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 353 3 014 6 356 8 009 8 604 9 142 8 519 8 335 7 743 6 251
Skulder och eget kapital 82 202 71 221 72 963 74 778 69 144 68 282 65 767 65 569 62 494 57 886
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 724 10 417 9 863 9 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 3 781 3 148 3 184 2 946
Utdelning till aktieägare 65 000 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000 3 000
Omsättning 1 354 34 146 60 669 68 840 70 492 74 488 73 777 73 061 71 766 66 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 33 35 35 35 37 37 37 37 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 982 1 697 1 956 2 007 2 006 1 958 1 970 1 934 1 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 265 440 413 403 407 393 366 354 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -267 -1 606 1 322 5 592 6 758 5 995 6 602 8 802 6 329 3 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,45% - -13,24% -2,51% -5,39% 2,47% -0,59% 1,86% 8,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,06% 4,30% 3,75% 12,74% 8,92% 8,19% 9,75% 13,55% 11,89% 6,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 596,61% 9,45% 4,61% 13,92% 8,78% 7,53% 8,85% 12,19% 10,39% 5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,15% 35,94% 38,29% 39,29% 39,70% 37,61% 36,21% 39,10% 35,41% 33,82%
Rörelsekapital/omsättning 5 894,91% 106,61% 61,53% 54,20% 42,76% 38,31% 38,07% 35,83% 33,80% 38,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,36% 81,12% 75,00% 75,43% 73,87% 73,74% 85,18% 85,40% 86,36% 87,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13 877,05% 1 246,08% 373,60% 394,97% 280,04% 254,55% 236,28% 217,98% 223,40% 243,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!