Visa allt om Hene Fastigheter AB
Visa allt om Hene Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 130 493 552 735 871 967 1 036 1 709 3 279 4 026
Övrig omsättning 543 92 25 - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 369 47 17 42 258 295 -200 -505 406 694
Resultat efter finansnetto 344 -56 -84 -40 183 200 -292 -547 410 672
Årets resultat 257 -56 -84 -40 162 200 -292 -113 209 435
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 53 41 53 65 79 96 142 191
Omsättningstillgångar 679 2 076 2 253 2 402 2 550 2 299 2 081 2 614 3 545 3 280
Tillgångar 717 2 114 2 306 2 443 2 603 2 365 2 160 2 710 3 687 3 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 455 512 695 836 773 573 1 066 1 378 1 569
Obeskattade reserver 52 0 0 0 0 0 0 0 434 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 646 1 759 1 690 1 590 1 490 1 490 1 290 1 090 690
Kortfristiga skulder 192 12 35 57 177 101 96 354 784 875
Skulder och eget kapital 717 2 114 2 306 2 443 2 603 2 365 2 160 2 710 3 687 3 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 192 437 437 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 208 796 850 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 6 7 7 12 143 493 613 739
Utdelning till aktieägare 0 239 0 100 100 100 0 200 200 400
Omsättning 673 585 577 735 871 967 1 058 1 709 3 279 4 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 7 1 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 493 552 735 124 967 1 036 570 820 1 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 17 17 17 4 33 573 598 490 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 51 29 54 271 309 -184 -458 458 891
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -73,63% -10,69% -24,90% -15,61% -9,93% -6,66% -39,38% -47,88% -18,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,88% 3,07% 1,73% 3,19% 11,26% 12,98% -8,94% -16,97% 13,05% 20,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 286,15% 13,18% 7,25% 10,61% 33,64% 31,75% -18,63% -26,92% 14,67% 18,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,46% 76,88% 72,10% 63,95% 63,15% 73,42% 75,29% 85,66% 89,17% 87,26%
Rörelsekapital/omsättning 374,62% 418,66% 401,81% 319,05% 272,45% 227,30% 191,60% 132,24% 84,20% 59,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,63% 21,52% 22,20% 28,45% 32,12% 32,68% 26,53% 39,34% 45,85% 52,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 353,65% 16 908,33% 6 182,86% 3 908,77% 1 317,51% 2 109,90% 1 922,92% 649,44% 434,95% 349,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...