Visa allt om Engjo Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 709 19 311 23 428 17 730 20 787 31 812 29 504 57 960 5 159 10 072
Övrig omsättning 338 107 197 208 54 159 60 180 0 49
Rörelseresultat (EBIT) -60 56 134 53 10 795 519 186 124 20
Resultat efter finansnetto -90 39 153 91 44 780 503 163 85 -10
Årets resultat 2 13 21 12 25 18 4 1 80 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 728 482 125 348 515 599 985 595 852
Omsättningstillgångar 9 547 10 230 16 786 11 956 9 190 11 741 7 032 6 842 5 867 7 584
Tillgångar 10 079 10 957 17 268 12 081 9 538 12 256 7 631 7 828 6 463 8 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 442 1 440 1 427 1 406 1 394 1 369 1 351 1 348 1 347 1 267
Obeskattade reserver 20 121 105 0 0 0 0 91 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 890 6 057 12 213 7 503 5 157 5 447 1 002 1 566 1 600 829
Kortfristiga skulder 3 727 3 339 3 523 3 172 2 987 5 441 5 278 4 824 3 516 6 320
Skulder och eget kapital 10 079 10 957 17 268 12 081 9 538 12 256 7 631 7 828 6 463 8 436
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 225 6 122 4 114 4 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 257 2 010 1 532 1 539
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 047 19 418 23 625 17 938 20 841 31 971 29 564 58 140 5 159 10 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 12 16 18 21 19 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 519 1 756 1 952 1 478 1 299 1 767 1 405 3 051 369 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 584 541 453 422 494 466 443 423 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 165 311 297 276 253 1 055 947 610 450 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,47% -17,57% 32,14% -14,71% -34,66% 7,82% -49,10% 1 023,47% -48,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,60% 0,58% 0,94% 0,86% 0,57% 6,49% 6,80% 2,38% 1,93% 0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,36% 0,33% 0,69% 0,59% 0,26% 2,50% 1,76% 0,32% 2,42% 0,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,09% 39,85% 32,99% 38,27% 42,20% 35,43% 44,58% 75,06% -128,32% -45,45%
Rörelsekapital/omsättning 34,83% 35,68% 56,61% 49,54% 29,84% 19,80% 5,94% 3,48% 45,57% 12,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,46% 14,00% 8,74% 11,64% 14,62% 11,17% 17,70% 18,13% 20,84% 15,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,31% 303,86% 476,47% 376,92% 307,67% 215,79% 133,23% 141,71% 164,82% 119,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!