Visa allt om Motorcentrum i Markaryd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 37 166 188 630 184 349 171 131 135 443 120 109 108 088 93 803 101 360 93 904
Övrig omsättning - 735 462 464 1 678 900 989 823 693 315
Rörelseresultat (EBIT) 2 276 5 264 5 612 5 091 3 605 3 529 1 823 -231 1 211 1 325
Resultat efter finansnetto 4 551 5 160 5 495 5 159 3 443 3 682 2 095 166 1 154 1 804
Årets resultat 3 468 3 142 3 866 3 367 2 554 2 040 1 495 642 1 398 2 315
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 000 14 657 14 306 13 048 13 729 16 508 14 936 14 573 11 613 11 716
Omsättningstillgångar 45 285 31 151 27 527 26 259 30 167 23 667 29 768 28 365 32 262 31 405
Tillgångar 75 285 45 807 41 833 39 307 43 895 40 175 44 705 42 938 43 875 43 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 056 21 217 18 074 14 208 27 841 25 287 23 231 21 736 21 095 19 696
Obeskattade reserver 5 822 7 064 5 972 5 577 4 847 4 715 3 618 3 412 4 125 5 050
Avsättningar (tkr) 0 28 17 14 14 14 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 450 8 872 8 872 8 872 3 412 3 412 11 412 11 412 11 412 11 412
Kortfristiga skulder 4 957 8 627 8 897 10 636 7 781 6 747 6 444 6 378 7 243 6 962
Skulder och eget kapital 75 285 45 807 41 833 39 307 43 895 40 175 44 705 42 938 43 875 43 121
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 619 620 591 570 559 336 568 547 528 522
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 067 9 631 9 485 8 862 7 687 8 042 7 711 7 188 6 833 6 541
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 203 4 257 4 092 3 794 3 110 3 048 3 297 2 937 2 749 2 710
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0
Omsättning 37 166 189 365 184 811 171 595 137 121 121 009 109 077 94 626 102 053 94 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 30 30 30 28 29 29 27 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 6 288 6 145 5 704 4 837 4 142 3 727 3 474 3 898 3 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 51 500 487 448 417 401 406 402 397 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 282 6 270 6 531 5 820 4 848 4 861 3 206 739 3 268 4 429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,30% 2,32% 7,72% 26,35% 12,77% 11,12% 15,23% -7,46% 7,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,26% 11,64% 13,59% 14,46% 8,60% 10,15% 5,22% 0,97% 3,78% 4,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,69% 2,83% 3,08% 3,32% 2,79% 3,39% 2,16% 0,44% 1,64% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,19% 14,32% 14,61% 15,17% 15,90% 17,56% 18,39% 16,79% 16,75% 19,10%
Rörelsekapital/omsättning 108,51% 11,94% 10,11% 9,13% 16,53% 14,09% 21,58% 23,44% 24,68% 26,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,89% 58,35% 54,34% 47,21% 72,04% 72,10% 58,28% 56,48% 55,01% 54,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 526,77% 219,64% 183,80% 156,94% 271,66% 221,77% 357,84% 318,96% 323,10% 309,49%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...