Visa allt om Nelsson Arkitekter Aktiebolag
Visa allt om Nelsson Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 536 982 1 151 1 587 1 295 1 424 904 1 543 1 515 1 247
Övrig omsättning - - - - 46 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 23 160 90 76 167 -76 284 224 5
Resultat efter finansnetto 30 22 368 89 83 178 -72 292 249 24
Årets resultat 201 79 250 52 95 94 12 174 142 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 15 200 207 220 214 237 253 279
Omsättningstillgångar 876 988 1 526 1 415 1 214 1 452 1 117 1 441 1 380 1 098
Tillgångar 876 998 1 541 1 614 1 422 1 671 1 330 1 678 1 633 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 426 935 885 933 938 845 932 858 715
Obeskattade reserver 0 228 309 264 245 294 247 337 283 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Kortfristiga skulder 231 344 297 465 244 439 240 409 492 298
Skulder och eget kapital 876 998 1 541 1 614 1 422 1 671 1 330 1 678 1 633 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 399 438 426 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 230 532 543 848 753 663 12 70 178 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 220 238 321 334 258 203 227 258 245
Utdelning till aktieägare 500 0 0 200 100 100 0 100 100 0
Omsättning 536 982 1 151 1 587 1 341 1 424 904 1 543 1 515 1 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 536 982 1 151 794 648 712 904 772 758 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 763 794 596 475 452 630 366 407 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 28 165 98 92 191 -49 323 268 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,42% -14,68% -27,47% 22,55% -9,06% 57,52% -41,41% 1,85% 21,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 2,40% 24,08% 5,64% 5,91% 10,77% -5,41% 17,58% 15,37% 1,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,78% 2,44% 32,23% 5,73% 6,49% 12,64% -7,96% 19,12% 16,57% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,34% 65,58% 106,78% 59,86% 74,90% 71,14% 97,01% 66,88% 58,61% 64,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,58% 60,51% 76,32% 67,59% 78,31% 69,10% 77,22% 70,34% 65,02% 64,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 379,22% 287,21% 513,80% 304,30% 497,54% 330,75% 465,42% 352,32% 280,49% 368,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...