Visa allt om AB Karl Hedin Industri
Visa allt om AB Karl Hedin Industri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 844 13 567 14 314 13 640 11 672 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 17 39 94 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -163 -1 -28 -212 -765 -28 -33 -16 -20 -21
Resultat efter finansnetto 76 916 77 160 78 079 78 309 77 813 99 230 61 961 65 752 61 655 61 357
Årets resultat 76 854 77 023 77 519 77 606 77 353 98 993 61 753 65 688 61 501 61 497
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 750 21 881 23 122 21 808 19 523 18 321 18 899 18 899 19 743 19 743
Omsättningstillgångar 90 754 88 844 87 613 87 721 88 786 85 888 47 684 47 306 42 320 42 236
Tillgångar 111 504 110 725 110 735 109 529 108 309 104 209 66 583 66 205 62 063 61 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 892 106 679 106 296 105 417 104 451 103 738 66 245 65 994 61 806 61 804
Obeskattade reserver 1 387 1 396 1 381 1 079 656 456 324 207 239 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 225 2 650 3 058 3 033 3 202 15 14 6 18 18
Skulder och eget kapital 111 504 110 725 110 735 109 529 108 309 104 209 66 583 66 205 62 063 61 979
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 913 914 913 914 1 027 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 811 4 481 4 591 4 468 3 952 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 110 196 - - 131 - - - - -
Sociala kostnader 2 437 2 498 2 678 2 558 2 526 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 61 510 76 640 76 640 76 640 76 640 76 640 61 500 61 500 61 500 61 500
Omsättning 12 844 13 584 14 353 13 734 11 672 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 11 11 10 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 427 1 357 1 301 1 240 1 167 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 796 789 744 722 751 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 040 1 240 1 053 -212 -765 -28 -33 -16 -20 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,33% -5,22% 4,94% 16,86% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,99% 69,69% 70,52% 71,50% 72,33% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 598,93% 568,76% 545,53% 574,18% 671,15% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 681,48% 635,32% 590,72% 620,88% 733,24% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,83% 97,33% 96,96% 97,01% 96,88% 99,87% 99,85% 99,91% 99,86% 99,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 814,08% 3 352,60% 2 865,04% 2 892,22% 2 772,83% 572 586,67% 340 600,00% 788 433,33% 235 111,11% 234 644,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...