Visa allt om AB Karl Hedin Industri

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 28 666 24 756 21 874 18 261 18 764 12 844 13 567 14 314 13 640 11 672
Övrig omsättning 0 8 0 0 0 0 17 39 94 0
Rörelseresultat (EBIT) 437 288 101 147 -91 -163 -1 -28 -212 -765
Resultat efter finansnetto 2 671 291 61 924 61 706 61 975 61 659 76 916 77 160 78 079 78 309 77 813
Årets resultat 2 671 059 61 861 61 864 61 872 61 642 76 854 77 023 77 519 77 606 77 353
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 235 94 194 92 209 92 042 93 030 20 750 21 881 23 122 21 808 19 523
Omsättningstillgångar 2 631 541 20 930 21 647 21 135 19 563 90 754 88 844 87 613 87 721 88 786
Tillgångar 2 725 776 115 124 113 856 113 177 112 593 111 504 110 725 110 735 109 529 108 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 717 641 108 092 107 740 107 386 107 025 106 892 106 679 106 296 105 417 104 451
Obeskattade reserver 1 028 936 1 051 1 324 1 344 1 387 1 396 1 381 1 079 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 109 6 096 5 065 4 467 4 224 3 225 2 650 3 058 3 033 3 202
Skulder och eget kapital 2 725 776 115 124 113 856 113 177 112 593 111 504 110 725 110 735 109 529 108 309
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 700 1 708 1 692 1 648 1 655 913 914 913 914 1 027
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 945 8 775 7 590 6 047 5 717 3 811 4 481 4 591 4 468 3 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 59 110 196 - - 131
Sociala kostnader 6 490 5 398 5 717 4 387 4 608 2 437 2 498 2 678 2 558 2 526
Utdelning till aktieägare 2 819 0 0 61 510 61 510 61 510 76 640 76 640 76 640 76 640
Omsättning 28 666 24 764 21 874 18 261 18 764 12 844 13 584 14 353 13 734 11 672
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 15 11 10 9 10 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 509 1 547 1 458 1 660 1 876 1 427 1 357 1 301 1 240 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 954 993 1 000 1 098 1 198 796 789 744 722 751
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 012 470 336 1 135 1 110 1 040 1 240 1 053 -212 -765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,79% 13,18% 19,79% -2,68% 46,09% -5,33% -5,22% 4,94% 16,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 98,00% 53,79% 54,20% 54,76% 54,77% 68,99% 69,69% 70,52% 71,50% 72,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9 318,68% 250,15% 282,10% 339,39% 328,67% 598,93% 568,76% 545,53% 574,18% 671,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 155,21% 59,92% 75,81% 91,28% 81,75% 681,48% 635,32% 590,72% 620,88% 733,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,73% 94,53% 95,35% 95,80% 95,99% 96,83% 97,33% 96,96% 97,01% 96,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37 017,03% 343,34% 427,38% 473,14% 463,14% 2 814,08% 3 352,60% 2 865,04% 2 892,22% 2 772,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!