Visa allt om Wärngrens Måleri i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 176 11 431 11 130 13 050 10 061 11 861 10 560 10 585 10 218 12 184
Övrig omsättning 317 85 223 100 85 248 44 110 337 3
Rörelseresultat (EBIT) 474 816 -151 633 477 768 245 884 496 272
Resultat efter finansnetto 458 868 -238 515 266 600 201 766 386 96
Årets resultat 348 666 -238 376 201 540 151 676 293 59
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 471 730 2 480 4 177 3 831 3 761 3 816 4 146 3 913 3 853
Omsättningstillgångar 5 324 5 217 3 735 3 738 3 189 4 026 2 744 2 077 3 755 3 428
Tillgångar 5 795 5 947 6 214 7 915 7 019 7 787 6 561 6 224 7 668 7 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 210 1 862 1 196 1 434 1 058 857 316 1 115 439 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 100 100 223 223
Avsättningar (tkr) 168 132 96 60 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 677 2 461 3 896 4 151 4 334 4 130 3 375 3 720 3 639
Kortfristiga skulder 3 409 3 276 2 462 2 525 1 811 2 596 2 014 1 633 3 287 2 923
Skulder och eget kapital 5 795 5 947 6 214 7 915 7 019 7 787 6 561 6 224 7 668 7 281
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 383 4 881 4 589 4 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 769 1 610 1 594 1 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 950 0 350
Omsättning 17 493 11 516 11 353 13 150 10 146 12 109 10 604 10 695 10 555 12 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 14 14 13 14 14 14 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 145 879 795 932 774 847 754 756 730 1 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 526 548 521 519 528 449 474 447 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 554 896 -60 811 604 906 417 1 062 648 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,26% 2,70% -14,71% 29,71% -15,18% 12,32% -0,24% 3,59% -16,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,63% 15,40% -2,43% 8,02% 6,84% 9,94% 4,08% 14,24% 6,49% 3,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 8,01% -1,36% 4,87% 4,77% 6,53% 2,54% 8,37% 4,87% 2,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,37% 85,54% 86,24% 80,00% 87,19% 81,81% 79,68% 86,48% 78,16% 60,69%
Rörelsekapital/omsättning 11,15% 16,98% 11,44% 9,30% 13,70% 12,06% 6,91% 4,19% 4,58% 4,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,14% 31,31% 19,25% 18,12% 15,07% 11,01% 6,01% 19,17% 7,99% 9,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,17% 159,25% 151,71% 148,04% 174,27% 155,08% 136,25% 127,19% 114,24% 117,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!