Visa allt om Br. Erikssons Åkeri i Lidensboda Aktiebolag
Visa allt om Br. Erikssons Åkeri i Lidensboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 133 71 12 94 344 369 126 84 317 1 552
Övrig omsättning - - - - - - - - 859 -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -44 -60 -61 -189 -96 -291 -328 306 -16
Resultat efter finansnetto -23 -45 -60 -61 -189 -96 -291 -328 785 42
Årets resultat -23 -45 -60 -61 -136 -59 -64 -28 500 67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 68 68 68 68 177 301 422 540 295
Omsättningstillgångar 25 38 18 49 99 207 131 312 779 533
Tillgångar 93 106 86 117 167 384 432 734 1 319 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 51 76 71 113 269 328 392 620 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 53 83 310 610 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 55 10 46 55 62 21 32 89 158
Skulder och eget kapital 93 106 86 117 167 384 432 734 1 319 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 136 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 25 0 0 0 9 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 2 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 1 0 18 17 21 15 104 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 200 200
Omsättning 133 71 12 94 344 369 126 84 1 176 1 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 67 36 6 47 172 185 63 42 159 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 2 1 3 37 16 20 9 132 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 -44 -60 -61 -80 21 -170 -207 340 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,32% 491,67% -87,23% -72,67% -6,78% 192,86% 50,00% -73,50% -79,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,73% -41,51% -69,77% -52,14% -113,17% -25,00% -67,36% -44,69% 59,67% 5,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,29% -61,97% -500,00% -64,89% -54,94% -26,02% -230,95% -390,48% 248,26% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,53% -8,45% -91,67% 10,64% 39,24% 59,62% 29,37% 2,38% 35,02% 69,27%
Rörelsekapital/omsättning -11,28% -23,94% 66,67% 3,19% 12,79% 39,30% 87,30% 333,33% 217,67% 24,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,99% 48,11% 88,37% 60,68% 67,66% 80,22% 90,09% 84,53% 80,30% 69,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,50% 69,09% 180,00% 106,52% 180,00% 333,87% 623,81% 975,00% 875,28% 337,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...