Visa allt om Glashuset i Hagen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 286 2 342 2 267 2 013 2 067 1 784 1 656 1 636 1 626 1 660
Övrig omsättning 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 119 1 260 953 1 035 756 813 516 456 665 271
Resultat efter finansnetto 916 1 038 686 768 517 496 61 -71 111 -201
Årets resultat 684 730 385 434 395 277 48 405 82 14
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 887 16 159 16 167 15 054 13 757 12 917 13 245 13 400 13 686 12 803
Omsättningstillgångar 1 579 1 028 730 424 362 205 247 172 275 123
Tillgångar 17 466 17 187 16 897 15 478 14 120 13 121 13 491 13 572 13 961 12 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 510 3 826 3 496 3 110 3 176 2 782 824 776 371 290
Obeskattade reserver 835 695 510 330 130 130 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 681 1 690 2 028 2 039
Långfristiga skulder 11 650 11 154 11 515 10 752 9 431 8 968 9 947 10 378 10 848 9 473
Kortfristiga skulder 471 1 512 1 376 1 285 1 382 1 242 1 039 728 714 1 125
Skulder och eget kapital 17 466 17 187 16 897 15 478 14 120 13 121 13 491 13 572 13 961 12 926
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 5 388
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 3 2 136
Utdelning till aktieägare 600 0 400 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 2 286 2 342 2 310 2 013 2 067 1 784 1 656 1 636 1 626 1 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 1 626 1 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 6 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 391 1 574 1 484 1 458 1 139 1 181 886 827 997 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,39% 3,31% 12,62% -2,61% 15,86% 7,73% 1,22% 0,62% -2,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,41% 7,33% 5,64% 6,69% 5,35% 6,20% 3,82% 3,36% 4,76% 2,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,95% 53,80% 42,04% 51,42% 36,57% 45,57% 31,16% 27,87% 40,90% 16,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 95,90%
Rörelsekapital/omsättning 48,47% -20,67% -28,50% -42,77% -49,35% -58,13% -47,83% -33,99% -27,00% -60,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,55% 25,42% 23,04% 21,76% 23,21% 21,98% 6,11% 5,72% 2,66% 2,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,24% 67,99% 53,05% 33,00% 26,19% 16,51% 23,77% 23,63% 38,52% 10,93%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...