Visa allt om Blombacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-06
Nettoomsättning 12 844 14 527 13 646 16 761 13 957 9 740 18 657 16 962 14 091 5 679
Övrig omsättning 895 1 472 1 174 1 046 1 568 383 435 2 381 3 105 1 834
Rörelseresultat (EBIT) -406 -279 1 484 2 179 2 273 -335 134 1 330 1 062 315
Resultat efter finansnetto -479 -238 1 409 1 833 1 823 -533 -30 938 461 253
Årets resultat 221 112 430 207 136 6 57 9 10 10
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 742 20 095 17 276 40 186 42 331 16 939 3 475 4 085 4 322 4 466
Omsättningstillgångar 10 866 10 218 8 830 9 056 10 410 7 281 13 946 16 048 18 408 8 028
Tillgångar 27 609 30 313 26 106 49 242 52 740 24 220 17 422 20 133 22 730 12 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 2 273 2 161 1 731 1 524 1 388 1 382 1 324 1 316 1 305
Obeskattade reserver 4 166 4 866 5 216 4 341 2 791 1 141 1 141 1 600 1 974 1 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 073 9 967 6 213 26 652 27 846 936 3 854 957 1 333 1 714
Kortfristiga skulder 12 876 13 207 12 516 16 518 20 579 20 754 11 045 16 252 18 108 7 942
Skulder och eget kapital 27 609 30 313 26 106 49 242 52 740 24 220 17 422 20 133 22 730 12 495
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 879 861 576 349 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 282 225 196 138 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 739 15 999 14 820 17 807 15 525 10 123 19 092 19 343 17 196 7 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 5 4 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 281 4 842 4 549 4 190 2 791 2 435 6 219 8 481 14 091 5 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 532 464 443 382 303 371 394 496 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 887 2 484 3 726 7 019 6 844 176 666 1 929 1 840 757
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,59% 6,46% -18,58% 20,09% 43,30% -47,79% 9,99% 20,37% 148,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,71% -0,34% 6,22% 4,65% 4,47% -1,07% 1,48% 6,80% 4,80% 2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,53% -0,71% 11,89% 13,66% 16,89% -2,66% 1,38% 8,07% 7,74% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,13% 69,19% 79,23% 82,70% 71,63% 54,34% 24,94% 18,39% 20,08% 17,33%
Rörelsekapital/omsättning -15,65% -20,58% -27,01% -44,52% -72,86% -138,33% 15,55% -1,20% 2,13% 1,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,80% 20,02% 23,86% 10,39% 7,02% 9,41% 13,04% 12,78% 12,19% 19,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,39% 19,12% 24,62% 13,72% 6,32% 6,65% 65,95% 30,49% 50,24% 38,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!