Visa allt om Örebro Automobilaffär Aktiebolag
Visa allt om Örebro Automobilaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 *
Nettoomsättning 47 160 44 905 48 837 43 333 40 677 46 194 46 988 42 848 40 490 56 807
Övrig omsättning - 27 15 90 - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 169 404 1 257 1 541 1 448 2 298 2 219 1 659 445 2 201
Resultat efter finansnetto 1 170 416 1 279 1 571 1 509 2 416 2 258 1 661 563 2 343
Årets resultat 624 785 1 221 1 513 1 137 1 314 1 684 1 560 616 1 340
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 142 177 104 89 107 274 259 251 265
Omsättningstillgångar 11 535 12 199 12 588 12 506 14 668 13 864 16 097 12 625 11 610 11 709
Tillgångar 11 671 12 341 12 765 12 610 14 757 13 971 16 371 12 884 11 861 11 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 069 7 946 8 160 8 939 9 426 9 289 8 575 6 891 5 331 4 715
Obeskattade reserver 852 565 1 175 1 479 1 874 1 926 1 326 1 429 1 942 2 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 750 3 831 3 430 2 192 3 457 2 756 6 470 4 565 4 588 4 861
Skulder och eget kapital 11 671 12 341 12 765 12 610 14 757 13 971 16 371 12 884 11 861 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 *
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 511 524 443 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 438 4 215 3 933 4 232 4 164 3 428 3 620 3 571 3 486
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 869 1 735 1 626 1 702 1 694 1 639 1 691 1 685 1 645
Utdelning till aktieägare 0 4 500 1 000 2 000 2 000 1 000 600 0 0 0
Omsättning 47 160 44 932 48 852 43 423 40 677 46 194 46 988 42 848 40 490 56 811
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 12 13 14 13 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 930 3 454 4 070 3 611 3 129 3 300 3 614 3 061 2 892 4 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 479 494 458 450 413 424 406 398 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 220 463 1 317 1 579 1 497 2 379 2 288 1 721 515 2 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,02% -8,05% 12,70% 6,53% -11,94% -1,69% 9,66% 5,82% -28,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 3,37% 10,03% 12,46% 10,23% 17,31% 13,79% 12,91% 4,78% 19,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,48% 0,93% 2,62% 3,63% 3,71% 5,23% 4,81% 3,88% 1,40% 4,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,07% 21,79% 22,14% 23,77% 27,08% 26,39% 23,89% 24,88% 23,03% 19,93%
Rörelsekapital/omsättning 10,15% 18,63% 18,75% 23,80% 27,56% 24,05% 20,49% 18,81% 17,34% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,56% 67,96% 71,10% 80,04% 73,23% 76,65% 58,35% 61,66% 56,73% 53,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,03% 211,15% 247,67% 394,62% 313,94% 321,44% 166,71% 186,68% 173,32% 141,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...