Visa allt om Tipp Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 665 37 163 32 016 27 198 27 799 37 631 43 099 41 975 43 150 39 230
Övrig omsättning 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 662 6 019 9 673 3 696 6 259 3 951 4 097 6 429 4 458 1 445
Resultat efter finansnetto 11 179 6 021 9 437 3 376 5 902 3 599 4 001 6 409 4 054 874
Årets resultat 8 357 3 830 4 592 948 2 829 1 908 2 296 3 729 2 978 752
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 202 92 780 93 699 99 584 100 523 101 026 106 120 106 753 107 536 107 510
Omsättningstillgångar 43 390 41 374 38 591 31 963 32 120 33 663 34 626 27 988 31 124 32 979
Tillgångar 135 592 134 154 132 290 131 547 132 643 134 689 140 746 134 741 138 660 140 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 152 93 794 89 965 85 372 84 425 81 596 79 688 77 392 74 083 72 104
Obeskattade reserver 7 400 6 895 6 845 5 045 4 645 3 445 2 595 1 600 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
Långfristiga skulder 20 676 23 322 24 722 27 822 28 168 30 965 33 820 34 082 39 255 40 965
Kortfristiga skulder 8 364 10 143 10 758 13 308 15 405 18 683 24 643 21 667 25 239 27 337
Skulder och eget kapital 135 592 134 154 132 290 131 547 132 643 134 689 140 746 134 741 138 660 140 489
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 21 666 37 163 32 016 27 198 27 799 37 631 43 113 41 975 43 150 39 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 844 7 255 9 673 13 136 7 610 5 371 5 411 7 792 5 719 2 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,70% 16,08% 17,71% -2,16% -26,13% -12,69% 2,68% -2,72% 9,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,57% 4,80% 7,44% 2,91% 4,84% 3,10% 3,34% 5,61% 4,09% 2,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,64% 17,31% 30,73% 14,10% 23,09% 11,10% 10,91% 17,99% 13,14% 7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,32% 17,56% 31,86% 14,66% 23,59% 11,17% 10,21% 16,36% 10,80% 7,99%
Rörelsekapital/omsättning 161,67% 84,04% 86,93% 68,59% 60,13% 39,81% 23,16% 15,06% 13,64% 14,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,38% 73,92% 72,04% 67,89% 66,38% 62,58% 58,06% 58,36% 53,43% 51,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,80% 231,02% 192,32% 119,91% 114,17% 100,58% 82,32% 54,77% 37,77% 50,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!