Visa allt om Tibia Konsult Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 609 000 1 265 000 2 044 000 2 339 000 2 391 000 3 002 000 3 370 000 3 510 400 3 536 500 3 340 300
Övrig omsättning 23 000 31 000 19 000 19 000 24 000 18 000 20 000 6 900 68 800 50 100
Rörelseresultat (EBIT) 99 000 64 000 77 000 -37 000 84 000 66 000 -43 000 53 200 59 400 -13 000
Resultat efter finansnetto 214 000 70 000 86 000 18 000 74 000 77 000 -10 000 100 200 133 100 142 900
Årets resultat 173 000 59 000 68 000 2 000 61 000 35 000 -33 000 71 200 109 500 162 400
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 138 000 1 013 000 1 022 000 1 068 000 1 098 000 1 144 000 1 154 000 1 211 400 1 191 900 1 255 400
Omsättningstillgångar 1 543 000 1 202 000 1 353 000 1 491 000 1 554 000 1 684 000 1 684 000 1 768 000 1 728 500 1 654 200
Tillgångar 2 681 000 2 216 000 2 375 000 2 559 000 2 652 000 2 828 000 2 838 000 2 979 400 2 920 400 2 909 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 000 1 554 000 1 682 000 1 631 000 1 649 000 1 326 000 1 310 000 1 366 900 1 325 800 1 272 300
Minoritetsintressen 329 000 297 000 0 0 0 296 000 302 000 373 400 388 700 392 300
Avsättningar (tkr) 42 000 29 000 83 000 76 000 75 000 84 000 95 000 103 200 90 400 84 900
Långfristiga skulder 131 000 68 000 107 000 172 000 179 000 212 000 202 000 159 300 187 900 160 900
Kortfristiga skulder 492 000 267 000 502 000 680 000 749 000 910 000 929 000 976 600 927 600 999 200
Skulder och eget kapital 2 681 000 2 216 000 2 375 000 2 559 000 2 652 000 2 828 000 2 838 000 2 979 400 2 920 400 2 909 600
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 24 255 000 22 085 30 028 000 40 760 41 088 42 366 38 893 35 700 43 400 40 900
Varav tantiem till styrelse & VD 900 000 0 - 900 1 000 1 500 0 - - -
Löner till övriga anställda 183 162 000 175 461 265 017 000 295 860 331 127 384 914 488 908 459 700 439 900 415 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 64 367 000 57 156 106 459 000 117 745 127 488 157 679 184 714 205 200 164 400 150 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 632 000 1 296 000 2 063 000 2 358 000 2 415 000 3 020 000 3 390 000 3 517 300 3 605 300 3 390 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 468 453 555 878 931 1 169 1 442 1 503 1 408 1 348
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 438 2 792 3 683 2 664 2 568 2 568 2 337 2 336 2 512 2 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 735 562 723 431 518 537 500 494 466 460 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 000 133 000 156 000 40 000 153 000 144 000 43 000 141 500 147 600 63 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,19% - -12,61% -2,17% -20,35% -10,92% -4,00% -0,74% 5,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,50% 4,47% 4,80% 2,86% 5,96% 4,88% 1,09% 4,89% 8,12% 6,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,17% 7,83% 5,58% 3,13% 6,61% 4,59% 0,92% 4,15% 6,70% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,31% 23,32% 21,04% 16,63% 19,20% 19,35% 17,72% 19,11% 13,61% 13,86%
Rörelsekapital/omsättning 65,32% 73,91% 41,63% 34,67% 33,67% 25,78% 22,40% 22,54% 22,65% 19,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,92% 70,13% 70,82% 63,74% 62,18% 46,89% 46,16% 45,88% 45,40% 43,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,67% 346,44% 192,43% 148,53% 131,24% 114,51% 113,78% 118,48% 124,47% 102,65%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 39 679 94 507 - 82 673 49 770 22 180 95 117 66 330 185 717 326 944
Övrig omsättning 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 692 30 333 - 18 004 4 309 -212 34 916 14 807 58 816 35 519
Resultat efter finansnetto 117 125 65 766 - 61 091 74 779 53 644 61 433 42 964 110 605 142 539
Årets resultat 106 534 56 599 - 57 759 65 988 56 081 42 845 24 163 68 304 89 749
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 794 783 808 704 - 760 367 761 203 762 016 776 812 826 857 756 470 727 555
Omsättningstillgångar 719 510 619 873 - 568 344 541 144 497 799 465 001 417 791 511 871 575 133
Tillgångar 1 514 294 1 428 577 - 1 328 711 1 302 348 1 259 815 1 241 813 1 244 648 1 268 341 1 302 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 513 293 1 427 760 - 1 328 025 1 291 266 1 245 278 1 209 197 1 181 205 1 177 042 1 134 249
Obeskattade reserver 0 0 - 0 10 000 10 000 20 790 18 250 30 000 31 010
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 33 704 31 644 60 916
Kortfristiga skulder 1 000 818 - 685 1 081 4 536 11 826 11 489 29 655 76 513
Skulder och eget kapital 1 514 294 1 428 577 - 1 328 711 1 302 348 1 259 815 1 241 813 1 244 648 1 268 341 1 302 688
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 918 918 - 918 915 844 648 660 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 2 118 2 031 - 860 812 662 812 375 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 876 1 639 - 1 048 1 007 931 745 609 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 21 000 20 000 20 000 15 000 20 000 25 511
Omsättning 39 679 94 507 - 82 673 49 770 22 180 95 117 66 330 185 717 326 944
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - 0 2 2 2 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 226 31 502 - - 24 885 11 090 47 559 33 165 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 637 1 529 - - 1 367 1 219 1 103 822 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 692 30 333 - 18 004 4 309 -212 34 916 14 807 58 816 35 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,01% - - 66,11% 124,39% -76,68% 43,40% -64,28% -43,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,73% 4,80% - 4,61% 7,13% 5,73% 6,53% 3,56% 10,50% 15,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 295,18% 72,57% - 74,04% 186,53% 325,66% 85,31% 66,80% 71,72% 61,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,09% 42,83% - 31,76% 24,75% 34,31% 45,29% 34,54% 36,95% 12,88%
Rörelsekapital/omsättning 1 810,81% 655,04% - 686,63% 1 085,12% 2 223,91% 476,44% 612,55% 259,65% 152,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,93% 99,94% - 99,95% 99,75% 99,47% 98,68% 96,05% 94,65% 88,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71 951,00% 75 779,10% - 82 969,93% 50 059,57% 10 974,40% 3 932,02% 3 636,44% 1 726,09% 751,68%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!